Komunikaty Rzecznika Prasowego PO Koszalin

Nowe kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Koszalinie

Z dniem 28 kwietnia 2016 r. Pan Prokurator Generalny powierzył Panu Krzysztofowi Kozberowi pełnienie funkcji Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, zaś Panu Ziemowitowi Książek pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Koszalinie. Uroczyste wręczenie dekretów odbyło się w dniu 4 maja 2016 r., w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. W związku z powyższym Pan Jerzy Ożóg - pełniący od dnia 23 listopada 2010 r. funkcję Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i Pani Joanna Struś – Prokop - pełniąca od dnia 14 grudnia 2010 r. funkcję Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, przestali wykonywać zadania związane z tymi funkcjami.

Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Koszalinie Nr 37/2016, dzień 2 maja 2016 r. został ustalony dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i Prokuraturach Rejonowych okręgu koszalińskiego. Zostanie on odpracowany w dniu 14 maja 2016 r.

Śledztwo prowadzone przeciwko byłemu komornikowi, podejrzanemu o przywłaszczenie pieniędzy uzyskanych w toku prowadzonych egzekucji

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko byłemu komornikowi ze Szczecinka, podejrzanemu o niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o przywłaszczenie pieniędzy w kwocie 1 128 139,19 zł. Z ustaleń tego postępowania wynika, iż podejrzany ten zajmując stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku, w okresie od grudnia 2009 r. do 13 października 2014 r., nie przekazał osobom uprawnionym pieniędzy w łącznej kwocie 1 128 139,19 zł, które uzyskał w toku prowadzonych egzekucji. Pieniądze te przywłaszczył, działając na szkodę 324 wierzycieli. Nie dopełnił on przy tym obowiązku określonego w art. 22 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, z którego wynika powinność przekazania osobom uprawnionym wyegzekwowanych należności. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2014 r., został on odwołany ze stanowiska komornika sądowego. Prokurator przedstawił temu podejrzanemu zarzut z art. 284 § 2 k.k., w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zw. z art. 231 § 2 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. i przesłuchał go w tej sprawie. W toku przesłuchania podejrzany ten przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Wobec tego podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju, z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu. Ponadto na mieniu tego podejrzanego zabezpieczono wykonanie obowiązku naprawienia szkody, który może zostać w stosunku do niego orzeczony.

Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim oraz kuratora zawodowego i społecznego Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim

Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim oraz kuratora zawodowego i społecznego Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, tj. w sprawie o czyn z art. 231 § 1 k.k. Postępowanie to wszczęto w związku z ustaleniami poczynionymi w toku śledztwa prowadzonego w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się matki i jej konkubenta nad dwójką małoletnich chłopców w wieku 6 i 8 lat oraz spowodowania u tych dzieci licznych obrażeń ciała. Z ustaleń tych wynikało, że dzieci te stały się ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej w czasie, gdy przebywały wraz ze swoją matką w hostelu Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim. W tym samym czasie nadzór nad sposobem sprawowania władzy rodzicielskiej przez matkę tych chłopców miał sprawować kurator społeczny i zawodowy. Mając na uwadze rozmiar krzywd fizycznych i psychicznych jakich doznały te dzieci, w czasie gdy przebywały w miejscu, w którym udziela się schronienia i pomocy osobom pokrzywdzonym, a także fakt, iż w tym czasie sposób sprawowania władzy rodzicielskiej przez matkę tych chłopców winien podlegać nadzorowi ze strony wyznaczonych kuratorów, podjęto decyzję o konieczności wszczęcia śledztwa również w tym zakresie. Celem tego postępowania jest ustalenie sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez wskazanych funkcjonariuszy publicznych, w zakresie udzielenia tym dzieciom bezpiecznego schronienia oraz w zakresie realizacji nadzoru nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej przez matkę tych chłopców. Śledztwo to przejęte zostało do dalszego prowadzenia przez V Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Tymczasowe aresztowanie osób podejrzanych o znęcanie się nad dwójką małoletnich chłopców

Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim prowadzi śledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania nad dwójką małoletnich chłopców w wieku 6 i 8 lat oraz spowodowania u tych dzieci licznych obrażeń ciała. Podejrzanymi w tej sprawie są dwie osoby - 26 – letnia matka tych chłopców oraz jej 38-letni konkubent. Z ustaleń tego postępowania wynika, iż co najmniej od stycznia 2016 r. w mieszkaniu wspólnie zajmowanym przez tę rodzinę w Drawsku Pomorskim, dochodziło do licznych zdarzeń, w trakcie których zarówno matka tych chłopców, jak i jej konkubent, znęcali się zarówno psychicznie, jak i fizycznie nad tymi dziećmi. Krzyczeli na nich, używali w stosunku do nich słów powszechnie uznawanych za obelżywe, popychali, bili rękoma po całym ciele. Konkubent matki wielokrotnie również kopał tych chłopców. W następstwie tych zachowań 8 – letni chłopiec doznał obrażeń głowy, klatki piersiowej, pleców oraz nóg, które naruszyły czynności narządów jego ciała na okres poniżej 7 dni, natomiast jego młodszy, 6- letni brat ciężkich obrażeń ciała, które doprowadziły do urazu wielonarządowego, na pograniczu wstrząsu. Aktualnie chłopiec ten znajduje się w szpitalu w Koszalinie, a jego stan określany jest jako ciężki. Zarówno matka tych chłopców, jak i jej konkubent, zostali w tej sprawie zatrzymani. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące fizycznego i psychicznego znęcania się nad tymi dziećmi i spowodowania u nich określonych obrażeń ciała. Czyny te zakwalifikowane zostały z art. 207 § 1 k.k. , art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.k. i art. 157 § 2 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. Zagrożone są one karą do 10 lat pozbawienia wolności. W toku przesłuchania podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia w tej sprawie. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec tych osób środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Odpowiedź na krytykę przedstawioną na portalu internetowym TVN 24, w materiale "Jeden błąd prokuratora. Kobieta zostawiła córkę i trafiła na 5 miesięcy do więzienia".

W odniesieniu do materiału zatytułowanego "Jeden błąd prokuratora. Kobieta zostawiła córkę i trafiła na 5 miesięcy do więzienia", który w dniu 11 marca 2016 r. zmieszczony został na portalu internetowym TVN 24, wskazać należy, iż przedstawione w tym materiale informacje co do powodów skierowania Magdaleny Z. do więzienia, mają charakter wybiórczy i z tego powodu w sposób nierzetelny przedstawiają fakty. W obszernej informacji przekazanej dziennikarzowi Pani Alicji Rucińskiej prokurator wskazał, iż podstawę zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec Pani Magdaleny Z. stanowił wyrok wydany w tej sprawie przez sąd I instancji, a następnie orzeczenie wydane w postępowaniu wykonawczym przez sąd orzekający w tym zakresie. Wskazał przy tym, że jakkolwiek istotnie w opisie czynu zarzucanego tej osobie w akcie oskarżenia podano w sposób niewłaściwy nazwę banku, z którego wyłudzone zostały pieniądze, to jednocześnie wraz z tym aktem oskarżenia przedstawiono sądowi akta sprawy, z zabezpieczonymi w sposób prawidłowy dowodami, w tym dokumentami. Pozwalało to na dostrzeżenie zaistniałej omyłki przez sąd i jej wyeliminowanie na etapie wydawania wyroku, czy też na etapie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wobec tej skazanej. Zamieszczona w przedstawionym materiale wypowiedź prokuratora została skrócona w sposób, który powoduje, że jego stanowisko odnoszące się do zasadniczych kwestii stanowiących przedmiot tego materiału, nie zostało zaprezentowane. Najistotniejsze w tej sprawie jest bowiem to, że sąd nie jest związany opisem czynu przedstawionym przez prokuratora w akcie oskarżenia i może dokonywać zmian w tym zakresie. Wyrok zaś wydaje nie tylko na podstawie przedstawionego aktu oskarżenia, lecz na podstawie zgromadzonych dowodów. Z tych też powodów prezentowana w tym materiale ogólna teza o jednym błędzie prokuratora, który miał spowodować wskazany skutek, jest nieprawdziwa. Gdyby bowiem sąd przeanalizował w sposób prawidłowy zgromadzone dowody, wówczas w wydanym wyroku mógłby w sposób właściwy określić pokrzywdzony bank. Nie doprowadziłoby to do zarządzenia przez sąd wykonania wobec tej skazanej kary pozbawienia wolności.

Postępowanie prowadzone w sprawie nawoływania do nienawiści i znieważania na tle różnic wyznaniowych i narodowościowych

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności nawoływania do nienawiści i znieważania na tle różnic wyznaniowych i narodowościowych, poprzez zamieszczanie w okresie od 14 lutego 2016 r., w internecie, wypowiedzi zawierających tego rodzaju treści. Wypowiedzi te mają związek z utrwalonym na zdjęciu i zamieszczonym w internecie zdjęciem kobiety korzystającej z usług Parku Wodnego w Koszalinie, w stroju kąpielowym obowiązującym w kulturze muzułmańskiej, tzw. burkini. Z uwagi na charakter tych wypowiedzi, podjęto działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tej sprawy i zabezpieczony materiał przekazano do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu – jednostki wyznaczonej w koszalińskim okręgu prokuratury do prowadzenia postępowań w tego rodzaju sprawach – celem wszczęcia dochodzenia o czyn z art. 257 k.k.

Śledztwo w sprawie pożaru budynku wielorodzinnego w Koszalinie

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania w dniu 9 stycznia 2016 r. pożaru budynku wielorodzinnego mieszczącego się przy ul. Słowiańskiej 7 w Koszalinie. Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dowodów prokurator ustalił, iż przyczyną tego zdarzenia było przewrócenie zapalonych świec w jednym z mieszkań znajdujących się w tym budynku, na ubrania, które uległy zapaleniu. Ogień rozprzestrzenił się na pozostałe mieszkania i objął cały budynek, który ostatecznie uległ spaleniu. Z miejsca zdarzenia ewakuowano łącznie 35 osób. W toku wykonywanych czynności oględzin, w mieszkaniu, z którego rozprzestrzeniał się ogień, ujawniono zwłoki 64 – letniej kobiety. W sprawie tej ustalono, iż sprawcą tego zdarzenia jest 35 – letnia kobieta, która gościnnie przebywała w tym mieszkaniu i wspólnie ze zmarłą i mężczyzną wynajmującym to mieszkanie tego dnia spożywała alkohol. Osoba ta została zatrzymana. Przedstawiono jej zarzut dotyczący nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, w postaci pożaru tego budynku, w wyniku którego śmierć poniosła jedna osoba, tj. czynu z art. 163 § 4 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt. 1 k.k. i w zw. z art. 163 § 2 k.k. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia, w których wskazała, iż do zdarzenia doszło w wyniku przypadkowego potrącenie palących się świec. Wyjaśniła również, iż próbowała ugasić ogień i budzić śpiącą koleżankę, ale po bezskutecznych próbach opuściła mieszkanie. Po przesłuchaniu prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec tej podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji i zobowiązał ją do stawiennictwa raz w tygodniu w wyznaczonej jednostce Policji . W toku dalszego postępowania prowadzonego w tej sprawie wykonywane będą czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy.

Wniosek o tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 50-letniego mężczyzny

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 50 – letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w dniu 28 grudnia 2015 r., w jednym z mieszkań w Unieściu, gm. Mielno. Pokrzywdzony został zaatakowany przez swojego 26 – letniego znajomego, z którym wspólnie spożywał alkohol. Sprawca zadał mu ciosy nożem, powodując rany kłute i cięte w okolicach, głowy, szyi, klatki piersiowej i kończyn górnych. Przebywająca w tym mieszkaniu kobieta zawiadomiła o zdarzeniu Policję. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala w Koszalinie, zaś sprawca zatrzymany. Prokurator wykonał już czynności procesowe z udziałem zatrzymanego mężczyzny, przedstawiając mu zarzut usiłowania zabójstwa z art. 13 § 1 k.k., w zw. z art. 148 § 1 k.k. i przesłuchując go w tej sprawie. Po wykonaniu tych czynności skierował do Sądu Rejonowego w Koszalinie wniosek o tymczasowe aresztowanie tego podejrzanego. Wniosek ten nie został dotychczas rozpoznany.

Zarzuty dla sprawcy podejrzanego o doprowadzenie 9 – letniej dziewczynki do obcowania płciowego

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie nadzoruje postępowanie prowadzone przeciwko 49-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o doprowadzenie 9 – letniej dziewczynki do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych, prezentowanie tej pokrzywdzonej treści pornograficznych i przechowywanie treści pornograficznych. Czyny te miały zostać popełnione w okresie do 7 grudnia 2015 r., w jednej z miejscowości w gminie Darłowo. Sprawca ten został zatrzymany. Prokurator przedstawił mu zarzuty dotyczące popełnienia tych czynów, które zakwalifikowane zostały z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 200 § 3 k.k., w zw. z art. 12 k.k. i art. 202§4 a k.k. W toku przesłuchania mężczyzna ten przyznał się do popełnienia tych czynów i złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o konieczności zastosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania i wniosek taki skieruje do Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Działania podejmowane przez prokuratorów w związku z uchwałą podjętą przez NSA w sprawie dodatku do zasiłku rodzinnego

W związku ze złożeniem przez Prokuratora Generalnego wniosku o wyjaśnienie przepisów prawnych dotyczących korzystania z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, w sytuacji urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, w której wskazał, iż dodatek taki przysługuje do zasiłku rodzinnego na każde z dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Wyjaśnienie tych rozbieżności spowodowało podjęcie przez prokuratorów w okręgu koszalińskim działań zmierzających do ustalenia czy po ogłoszeniu tej uchwały, we wskazanym zakresie zapadły wadliwe decyzje, wymagające wykonania określonych czynności na drodze postępowania administracyjnego. W wyniku tych działań ustalono, iż decyzje tego rodzaju, tj. decyzje przyznające jeden dodatek do zasiłku rodzinnego, mimo urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie jednego porodu, wydane zostały w trzech sprawach przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku. Zainicjowane w tych sprawach przez Prokuraturę Rejonową w Drawsku Pomorskim postępowania, doprowadziły do uwzględnienia wniosków prokuratora i w konsekwencji zmiany bądź uchylenia tych decyzji oraz przyznania dodatku na każde z dzieci urodzonych w czasie jednego porodu.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków

Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim nadzoruje śledztwo prowadzone przeciwko 32 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o posiadanie ponad 7 kilogramów marihuany. Sprawca ten przewoził narkotyki w samochodzie osobowym. Podczas kontroli tego pojazdu, przeprowadzonej w dniu 27 października 2015 r., w Kaliszu Pomorskim, funkcjonariusze Służby Celnej ujawnili te narkotyki w bagażniku. Były one przewożone w siedmiu pakunkach, owiniętych folią. Mężczyzna ten został zatrzymany. Prokurator przedstawił mu zarzut dotyczący posiadania znacznych ilości środków odurzających, z art. 62 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i po przesłuchaniu skierował do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim wniosek o tymczasowe aresztowanie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy.

Akt oskarżenia przeciwko pasażerowi samochodu, który spowodował wypadek drogowego ze skutkiem śmiertelnym

Prokurator Rejonowy w Kołobrzegu skierował do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu akt oskarżenia przeciwko 40 – letniemu pasażerowi samochodu osobowego, któremu zarzucono spowodowanie wypadku drogowego. W wyniku tego wypadku śmierć poniosły dwie osoby, a dwie kolejne doznały obrażeń ciała, które naruszyły prawidłowe funkcjonowanie organizmu na okres powyżej 7 dni. Do zdarzenia tego doszło w dniu 1 maja 2015 r., około godziny 19.00, na drodze W – 162, w pobliżu miejscowości Gościno. Samochodem kierowała żona oskarżonego, zaś jego pasażerami oprócz samego oskarżonego byli jego teściowie oraz syn. Oskarżony znajdował się w tym czasie w stanie nietrzeźwości. W trakcie jazdy mężczyzna ten, siedząc na tylnej kanapie, za siedzeniem kierowcy, zachowywał się agresywnie w stosunku do kierującej pojazdem. Uderzał ją w głowę, szarpał za włosy, wytrącił jej z ucha procesor aparatu słuchowego, strącił okulary, uderzał w zagłówek, kopał nogami w oparcie siedzenia. Zachowanie to sprawiło, że kierująca utraciła kontrolę nad pojazdem. Samochód ten zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie na prawe pobocze, po czym wjechał do rowu, gdzie przewrócił się na dach. W wyniku tego zdarzenia syn i teść oskarżonego doznali obrażeń ciała, które doprowadziły do ich śmierci, zaś żona i teściowa oskarżonego obrażeń ciała, które naruszyły prawidłowe funkcjonowanie organizmu na okres powyżej 7 dni. Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dowodów, w tym opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, prokurator ustalił, iż bezpośrednią przyczyną tego wypadku było działanie oskarżonego, który swoim agresywnym zachowaniem skierowanym przeciwko kierującej pojazdem, uniemożliwił jej bezpieczną jazdę i gwałtownie zakłócił możliwość prawidłowego poruszania po drodze. Podjęte przez kierującą manewry obronne okazały się nieskuteczne i nie miała ona możliwości uniknięcia tego wypadku. Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowany został z art. 177 § 1 i 2 k.k., w zw. z art. 178 § 1 k.k. Czyn ten zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W dniu 15 października 2015 r. obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji. W związku z tym prokuratorzy okręgu koszalińskiego przez cały tydzień, tj. od dnia 12 października 2015 r. do dnia 17 października 2015 r., podejmować będą działania zmierzające do upowszechnienia instytucji mediacji. Każdego dnia prokuratorzy dyżurujący w Prokuraturach Rejonowych okręgu koszalińskiego przybliżą osobom zainteresowanym zasady stosowania instytucji mediacji w postępowaniu karnym. W dniu 15 października 2013 r. wyznaczeni prokuratorzy będą brać udział w dyżurach mediacyjnych pełnionych w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Informacja na temat instytucji mediacji dostępna jest na stronie internetowej Polskiego Centrum Mediacji – www.mediator.org.pl.

Zatrzymanie sprawcy podejrzanego o potrącenie samochodem 18 – letniej pokrzywdzonej

Sprawca, który w dniu 14 września 2015 r., na drodze leśnej prowadzącej do miejscowości Moczyłki – Kolonia, w gminie Białogard, potrącił samochodem marki Renault Master 18 – letnią pokrzywdzoną, został zatrzymany. Śledztwo prowadzone w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Białogardzie. Prokurator wykonał już czynności procesowe z zatrzymanym mężczyzną, przedstawiając mu między innymi zarzut dotyczący narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania obrażeń nóg, które naruszyły funkcjonowanie narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Podejrzany ten w złożonych wyjaśnieniach przyznał się do potrącenia pokrzywdzonej i ucieczki z miejsca zdarzenia. Po wykonaniu tych czynności, prokurator podjął decyzję o potrzebie zastosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania i złożył w tym zakresie wniosek do Sądu Rejonowego w Białogardzie. Ze zgromadzonych w tej sprawie dowodów wynika, iż podejrzany jest to mężczyzna w wieku 44 lat, zamieszkujący w Białogardzie, karany uprzednio za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, bezpieczeństwu w komunikacji oraz wymiarowi sprawiedliwości. Po zdarzeniu wyjechał on do Niemiec, pozostawiając samochód, którym potrącił pokrzywdzoną na parkingu w Chojnicach. Przekonany przez inne osoby, wrócił do Polski i zgłosił się w Komendzie Powiatowej Policji w Białogardzie. Samochód ten został zabezpieczony, zaś sprawca zatrzymany. Rozpoznając złożony wniosek, sąd rozstrzygnie czy podejrzany ten będzie przebywał w areszcie.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o doprowadzenie małoletnich chłopców do poddania się czynnościom seksualnym

Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim prowadzi śledztwo przeciwko 25 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o naruszenie nietykalności cielesnej trzech małoletnich chłopców, doprowadzenie dwóch z nich do poddania się czynnościom seksualnym oraz o posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Z ustaleń tego śledztwa wynika, iż mężczyzna ten jako trener klubu sportowego, w lipcu 2015 r. przyjechał z grupą chłopców na turniej piłkarski do Kalisza Pomorskiego. W okresie od 13 lipca 2015 r. do 19 lipca 2015 r. wielokrotnie naruszał on nietykalność cielesną trzech 12 – letnich chłopców, dwóch z nich doprowadzając do poddania się czynnościom seksualnym. W toku przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez tego sprawcę, ujawniono filmy i zdjęcia zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Sprawca ten został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzuty dotyczące popełnienia czynów z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 202 § 4a k.k. w zb. z art. 202§ 4 b k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. W toku przesłuchania przyznał się on jedynie do posiadania pornografii dziecięcej. Nie przyznał się natomiast do popełnienia pozostałych zarzucanych mu czynów. Na wniosek prokuratora zastosowano wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo prowadzone w sprawie postrzelenia 54- letniego mężczyzny

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie nadzoruje śledztwo prowadzone w sprawie usiłowania zabójstwa 54-letniego mężczyzny, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k., w zw. z art. 148 § 1 k.k. Do zdarzenia doszło w dniu 9 sierpnia 2015 r. w Koszalinie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż w stronę pokrzywdzonego oddano co najmniej trzy strzały, raniąc go w rękę i nogę. Mężczyzna ten niezwłocznie przewieziony został do szpitala w Koszalinie, gdzie poddano go koniecznym zabiegom. Stan zdrowia tego mężczyzny jest ciężki. W sprawie tej wykonano już czynności procesowe na miejscu zdarzenia, zabezpieczając trzy łuski, które przekazano biegłemu z zakresu badań balistycznych celem wydania opinii. Aktualnie w sprawie tej trwają intensywne działania zmierzające do ustalenia sprawcy przestępstwa, wykonywane są czynności procesowe w celu ustalenia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

Akt oskarżenia w sprawie postrzelenia mężczyzny na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie zakończyła śledztwo prowadzone w sprawie postrzelenia w nogę 20 - letniego mieszkańca Sławna. Do zdarzenia doszło w dniu 4 lutego 2015 r. na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie. 27–letni mężczyzna używając broni palnej, postrzelił pokrzywdzonego, powodując ranę postrzałową w okolicach dołu podkolanowego prawej nogi. Sprawca ten działał wspólnie ze swoim 22- letnim kolegą. Po postrzeleniu pokrzywdzonego mężczyźni ci uciekli z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzony zawiadomił o tym zdarzeniu inną osobę, która odnalazła go na tym cmentarzu, udzieliła pomocy i wezwała pogotowie. Pokrzywdzony zabrany został do Szpitala Powiatowego w Sławnie, gdzie poddano go koniecznym zabiegom. Z uzyskanej w tej sprawie opinii biegłego wynika, iż spowodowane u niego obrażenia stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt. 2 k.k. i prowadzą do długotrwałej choroby i kalectwa. W akcie oskarżenia skierowanym w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Sławnie, prokurator sformułował w stosunku do każdego ze współdziałających ze sobą sprawców zarzut popełnienia czynu z art. 156 § 1 pkt. 2 k.k. Oskarżony, który oddał strzał, był już uprzednio karany i odbywał karę pozbawienia wolności, dlatego też prokurator w zakresie tym przyjął, iż oskarżony działał w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 k.k., zarzucając mu dodatkowo posiadanie broni palnej bez zezwolenie, tj. czyn z art. 263 § 2 k.k.

Akt oskarżenia w sprawie wprowadzania do obrotu ponad 70 ton proszku nieznanego pochodzenia pod nazwą proszku znanego producenta

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie zakończyła śledztwo prowadzone przeciwko sześciu osobom, które w okresie od 12 grudnia 2014 r. do 25 stycznia 2015 r., w Człopie i innych miejscowościach w województwie zachodniopomorskim, działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nieuprawnionym oznaczaniem proszku nieznanego pochodzenia, zarejestrowanym znakiem towarowym znanej powszechnie firmy i wprowadzaniem tego środka do obrotu. W toku prowadzonego w tej sprawie śledztwa, na miejscu zdarzenia zabezpieczono ponad 41 ton proszku nieznanego pochodzenia i linię technologiczną służąca do jego pakowania. W ramach przestępczego procederu proszek ten pakowany był do kartonowych opakowań ze skopiowaną zewnętrzną formą powszechnie znanego produktu, a następnie wprowadzany do obrotu. Stwarzało to możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta i produktu. W akcie oskarżenia skierowanym w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Koszalinie prokurator sformułował w stosunku do jednej osoby zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, w stosunku zaś do pięciu pozostałych osób zarzuty brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oznaczania w ramach tej grupy detergentów nieustalonego pochodzenia zarejestrowanym znakiem znanej powszechnie firmy, a następnie wprowadzania tego detergentu do obrotu. Czyny te zakwalifikowano między innymi z art. 258 § 1 k.k. (art. 258 § 1 i 3 w stosunku do osoby, której zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą), art. 305 ust. 1 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej i art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przy zast. art. 11 § 2 k.k., w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k.

Akt oskarżenia w sprawie dotyczącej wyłudzenia z banków pieniędzy w łącznej kwocie 20 mln złotych

Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko prezesowi jednej ze spółek, któremu zarzucono wyłudzenie z banków pieniędzy w łącznej kwocie 20 mln zł, doprowadzenie do niewypłacalności spółki, którą reprezentował i działanie na szkodę jej wierzycieli oraz niezgłoszenie wniosku o upadłość tej osoby prawnej. W akcie oskarżenia sformułowano łącznie cztery zarzuty. Dwa pierwsze, zakwalifikowane z art. 286 § 1 k.k., w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k., dotyczyły wprowadzenia w błąd osób uprawnionych do reprezentowania banków co do zamiaru spłaty kredytu i wyłudzenia w okresie od kwietnia do maja 2008 r., na podstawie dwóch zawartych umów o kredyt obrotowy, pieniędzy w łącznej kwocie 20 mln złotych – po 10 mln na szkodę każdego z banków. Pieniądze te miały zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej spółki. W toku prowadzonego w tej sprawie śledztwa prokurator ustalił, iż przy zawieraniu tych umów oskarżony złożył nierzetelne oświadczenia o istotnym znaczeniu dla uzyskania każdego z tych kredytów, odnośnie ich zabezpieczenia, doprowadzając w ten sposób do ustanowienia takiego samego zabezpieczenia w postaci przelewu wierzytelności wynikających z tej samej umowy wykonawczej zawartej przez spółkę. Kredyty te nie zostały spłacone. Wierzytelność w łącznej kwocie 11 380 446,35 zł przysługująca jednemu z pokrzywdzonych banków, objęta została bankowym tytułem egzekucyjnym, któremu nadano klauzulę wykonalności. Na podstawie tego tytułu wykonawczego prowadzona jest egzekucja komornicza. Drugi z pokrzywdzonych banków, po przeprowadzeniu bezskutecznego postępowania egzekucyjnego, sprzedał przysługującą mu z tego tytułu wierzytelność innemu podmiotowi. Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dowodów prokurator stwierdził, iż działania podejmowane przez oskarżonego w okresie od kwietnia 2008 r. do 11 maja 2015 r., w imieniu spółki, którą reprezentował, polegające między innymi na udzieleniu podmiotom zależnym od spółki szeregu pożyczek w łącznej kwocie ponad 10 mln zł, w sytuacji zaprzestania terminowego regulowania wymagalnych już zobowiązań spółki, wprowadzaniu aneksów do zawartych już umów wykonawczych, czy też zawieraniu porozumień, skutkujących niejednokrotnie zmniejszeniem wierzytelności spółki, przesunięciem terminu płatności przysługujących spółce wierzytelności, wprowadzeniem postanowień o nakładaniu kar umownych, zmianą sposobu naliczania odsetek, zrzeczeniem się odsetek, zawieszeniem wykonania umowy, czy wreszcie rozwiązaniem zawartych już umów, były działaniami, które w konsekwencji doprowadziły do jej niewypłacalności. Oskarżony trwoniąc części składowe majątku tej spółki i zawierając transakcje oczywiście sprzeczne z zasadami gospodarowania, działał jednocześnie na szkodę jej wierzycieli, dlatego też zarzut przedstawiony mu w tym zakresie, zakwalifikowano z art. 301§ 1 k.k. Zgodnie z opinią biegłych rewidentów, spółka którą oskarżony reprezentował, stała się niewypłacalna w dniu 31 marca 2010 r., dlatego też w ciągu dwóch tygodni, tj. do dnia 14 kwietnia 2010 r., należało zgłosić wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Wniosku takiego oskarżony nie zgłosił, dlatego też prokurator zarzucił mu również popełnienie czynu z art. 586 Kodeksu spółek handlowych. W toku prowadzonego śledztwa oskarżony ostatecznie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził skruchę i złożył wniosek o wymierzenie mu kary bez przeprowadzenia rozprawy. Prokurator uwzględnił ten wniosek. Ustalono karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 5 lat, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 9 lat próby oraz karę łączną grzywny w wysokości 150 000 zł. Taki też wniosek prokurator skierował do sądu wraz z aktem oskarżenia.

Postępowanie prowadzone przeciwko 50 – letniemu mężczyźnie podejrzanemu o popełnienie czynów przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Prokuratura Rejonowa w Białogardzie nadzoruje postępowanie prowadzone przeciwko 50 – letniemu mężczyźnie podejrzanemu o posiadanie w celu rozpowszechnienia treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz o nieudolne usiłowanie złożenia propozycji wykonania innej czynności seksualnej osobie, która nie ukończyła 15 lat. Podejrzany ten zamieścił za pośrednictwem internetu ogłoszenie, z którego wynikało, iż zapłaci za wykonanie innej czynności seksualnej przez nastolatkę. Na ogłoszenie to odpowiedziała osoba dorosła, która w przekazywanych wiadomościach informowała, iż nie ukończyła 15 lat i jest zainteresowana spotkaniem. Podejrzany skontaktował się z tą osobą i zamierzał z nią spotkać. Osoba ta przekazała informacje o tym fakcie Policji. W wyniku przeszukania pomieszczeń należących do podejrzanego zatrzymano telefony komórkowe, karty SIM i laptop. Na podstawie przeprowadzonych oględzin ustalono, iż mężczyzna ten posiadał treści pornograficzne z udziałem małoletnich. W związku z tym przedstawiono mu zarzut popełnienia czynu z art. 202 § 3 i 4a k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k., który zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności oraz czynu z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 200a § 2 k.k., który zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, zaprzeczając jedynie temu, że treści pornograficzne z udziałem małoletnich posiadał w celu rozpowszechnienia. Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Białogardzie wniosek o zastosowanie wobec tego podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd wniosku tego nie uwzględnił, wskazując, iż w sprawie tej nie uprawdopodobniono w znacznym stopniu podejrzenia popełnienia czynu zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto zakładać należy, że w sytuacji skierowania wobec podejrzanego aktu oskarżenia - gdyby po przeprowadzeniu postępowania materiał dowodowy nie odbiegał od tego, który dotychczas zgromadzono - zakładać należy, że byłoby wysoce prawdopodobnym orzeczenie wobec podejrzanego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Prokurator analizuje to orzeczenie celem ustalenia zasadności jego zaskarżenia i skierowania zażalenia do Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o znęcanie się nad swoją żoną, w tym polanie jej odzieży oraz ścian i podłogi pomieszczenia, w którym się znajdowała, substancją łatwopalną

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko 44 – letniemu mężczyźnie podejrzanemu o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad swoją żoną. Z ustaleń tego postępowania wynika, iż podejrzany w okresie od stycznia 2014 r. do 20 czerwca 2015 r. znęcał się nad pokrzywdzoną, używając w stosunku do niej słów powszechnie uznawanych za obelżywe, poniżając ją, kierując w stosunku do niej groźby pozbawienia życia, popychając ją, szarpiąc, czy też uderzając po twarzy. W dniu 20 czerwca 2015 r. mężczyzna ten polał odzież pokrzywdzonej, a także ściany i podłogę pomieszczenia, w którym się znajdowała, substancją łatwopalną i groził jej podpaleniem. Groźby te, mimo że wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, nie zostały spełnione. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Po zatrzymaniu przez Policję, przedstawiono mu zarzut popełnienia czynu z art. 207§ 1 k.k. i przesłuchano go w sprawie. Nie przyznał się on do popełnienia tego czynu i złożył wyjaśnienia. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Aktualnie, w toku prowadzonego w tej sprawie postępowania, wykonywane będą czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności mających znaczenie dla jej prawidłowego rozpoznania.

Wyrok w sprawie oskarżonego, który spowodował wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym i uciekł z miejsca zdarzenia

Sąd Rejonowy w Białogardzie wydał wyrok skazujący w sprawie 40 – letniego oskarżonego, który w dniu 17 czerwca 2014 r. w Białogardzie, spowodował wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym. W toku prowadzonego w tej sprawie śledztwa ustalono, iż mężczyzna ten, kierując w stanie nietrzeźwości samochodem osobowym marki Honda Civic, rozpoczął manewr wyprzedzania innego samochodu w miejscu niedozwolonym, przed skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych, znajdującym się w Białogardzie, przy ul. Dworcowej. Gdy stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik znajdujący się po lewej stronie drogi i tam potrącił pieszego, który schodził z przejścia dla pieszych. Następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. W wyniku tego potrącenia 22-letni pokrzywdzony doznał obrażeń wielonarządowych, w następstwie których zmarł. Po zatrzymaniu sprawcy temu zarzucono popełnienie czynu z art. 177 § 2 k.k., w zw. z art. 178 § 1 k.k. Taki tez zarzut prokurator sformułował w akcie oskarżenia skierowanym w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Białogardzie. Po przeprowadzeniu przewodu sądowego, prokurator wnosił o uznanie oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzenie mu kary 8 lat pozbawienia wolności oraz orzeczenie wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze. Sąd uwzględnił stanowisko prokuratora i wydał wyrok zgodny ze złożonymi przez niego w tym zakresie wnioskami. Wyrok ten nie jest prawomocny.

Śledztwo w sprawie zabójstwa 56 – letniego mężczyzny

Prokuratura Rejonowa w Białogardzie prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 56- letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w dniu 19 marca 2015 r., w gminie Karlino. Pokrzywdzony z poważnymi obrażeniami głowy znaleziony został przy jednej z posesji, skąd karetką pogotowia ratunkowego przewieziono go do szpitala w Koszalinie. W czasie wykonywania czynności procesowych na miejscu zdarzenia, prokurator uzyskał informację, iż pokrzywdzony ten zmarł. Tego samego dnia w sprawie tej zatrzymano 47 – letniego mężczyznę, który podejrzewany był o popełnienie tego czynu. W dniu 20 marca 2015 r. prokurator przedstawił mu zarzut z art. 148 § 1 k.k. i przesłuchał go w sprawie. Mężczyzna ten nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Białogardzie zastosował wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie sprawców podejrzanych o posiadanie znacznych ilości narkotyków

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu wszczęła dwa śledztwa, w związku z ujawnieniem w Kołobrzegu i Zieleniewie, gm. Kołobrzeg, znacznych ilości narkotyków. W jednej z tych spraw, w toku czynności przeszukania podejrzanego i zajmowanego przez niego mieszkania w Kołobrzegu, zatrzymano łącznie 107,74 g amfetaminy. W drugiej sprawie, w toku przeszukania samochodu należącego do podejrzanej, zatrzymano 100,690 g amfetaminy i 100,120 g marihuany. Podejrzanym tym prokuratorzy przedstawili zarzuty z art. 62 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z uwagi na to, że mężczyzna, u którego ujawniono 107,74 g amfetaminy, był już uprzednio karany i odbywał karę pozbawienia wolności, prokurator zarzucił mu dodatkowo działanie w warunkach powrotu do przestępstwa, kwalifikując zarzucany mu czyn z art. 62 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w zw. z art. 64 § 1 k.k. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec tych podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo w sprawie wprowadzania do obrotu ponad 70 ton proszku nieznanego pochodzenia pod nazwą proszku znanego producenta

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej w okresie od 12 grudnia 2014 r. do 25 stycznia 2015 r., w Człopie i innych miejscowościach w województwie zachodniopomorskim, która zajmowała się nieuprawnionym oznaczaniem proszku nieznanego pochodzenia, zarejestrowanym znakiem towarowym znanej powszechnie firmy i wprowadzaniem tego środka do obrotu. W toku czynności wykonywanych w tej sprawie na miejscu zdarzenia, zabezpieczono ponad 41 ton proszku nieznanego pochodzenia i linię technologiczną służąca do jego pakowania. W ramach przestępczego procederu proszek ten pakowany był do kartonowych opakowań ze skopiowaną zewnętrzną formą powszechnie znanego proszku, w celu wprowadzenia tego produktu do obrotu. Stwarzało to możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta i produktu. W sprawie tej zatrzymano łącznie pięć osób – kobietę kierującą tą grupą i czterech mężczyzn biorących w niej udział. Osobom tym prokurator przedstawił zarzuty popełnienia czynów, które zakwalifikowano między innymi z art. 258 § 1 k.k., art. 305 ust. 1 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej i art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w zw. z art. 65 § 1 k.k. Po wykonaniu czynności z udziałem tych osób, prokurator zastosował wobec podejrzanej kierującej grupą przestępczą środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego, zaś wobec trzech podejrzanych biorących udział w tej grupie środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dziewięciomiesięcznego dziecka

Prokuratura Rejonowa w Sławnie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dziewięciomiesięcznego chłopca, tj. o czyn z art. 155 k.k. Dziecko to z rozpoznaniem posocznicy przewiezione zostało w nocy z 12 na 13 lutego 20015 r. ze Szpitala w Sławnie do Szpitala w Koszalinie, gdzie po kilku godzinach zmarło. Z informacji uzyskanych w tej sprawie wynika, iż od momentu stwierdzenia pierwszych objawów chorobowych przez rodziców dziecka, do czasu jego śmierci, upłynęło około 13 godzin. Aktualnie w sprawie tej prokurator wykonuje czynności zmierzające do przesłuchiwania wszystkich świadków, zabezpieczenia pełnej dokumentacji medycznej, po czym podejmie decyzję odnośnie powołania w tej sprawie biegłych z zakresu medycyny sądowej. Czynności te zmierzać mają do ustalenia przyczyny śmierci tego dziecka, w szczególności do ustalenia czy istniała możliwość zapobiegnięcia tej śmierci i czy postępowanie personelu medycznego, w szczególności zaś lekarzy zajmujących się tym chłopcem, było prawidłowe.

Śledztwo prowadzone w sprawie postrzelenia w nogę mężczyzny poszukiwanego listem gończym w związku z popełnionym przestępstwem rozboju

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie nadzoruje postępowanie prowadzone w sprawie postrzelenia w nogę 20 - letniego mieszkańca Sławna. Do zdarzenia doszło w dniu 4 lutego 2015 r. na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie. 27–letni mężczyzna używając broni palnej, postrzelił pokrzywdzonego, powodując ranę postrzałową w okolicach dołu podkolanowego prawej nogi. Pokrzywdzony zabrany został do Szpitala Powiatowego w Sławnie, gdzie poddano go koniecznym zabiegom. Z uzyskanej w tej sprawie opinii biegłego wynika, iż spowodowane u niego obrażenia stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt. 2 k.k. i prowadzą do długotrwałej choroby i kalectwa. W toku śledztwa prokurator przedstawił temu sprawcy zarzut popełnienia czynu z art. 156 § 1 pkt. 2 k.k., który zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności i przesłuchał go w sprawie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i w złożonych wyjaśnieniach opisał okoliczności, które skłoniły go do jego popełnienia. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Zamiejscowy w Sławnie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W toku dokonywanych w tej sprawie sprawdzeń ustalono, iż pokrzywdzony poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Sławnie, w związku z zarzucanym mu przestępstwem rozboju. Ze zgromadzonych w tej sprawie dowodów wynika, iż czynu tego dopuścił się działając wspólnie i w porozumieniu z trzema innymi osobami. W dniu 17 stycznia 2015 r. sprawcy ci wdarli się do jednego z mieszkań w Sławnie. Używając noży, bijąc pokrzywdzonego mężczyznę pięściami po całym ciele i grożąc użyciem przemocy jego narzeczonej, zabrali należące do nich przedmioty o łącznej wartości 1200 zł, w tym kluczyki od samochodu marki BMW, konsolę Play Station 3, portfel wraz z dokumentami wystawionymi na nazwisko pokrzywdzonego, telefon komórkowy oraz pieniądze w kwocie 400 zł. Trzej sprawcy zatrzymani zostali w tej sprawie niezwłocznie. Zastosowano wobec nich tymczasowe aresztowanie. Czwarty poszukiwany był litem gończym. Aktualnie wykonano z nim czynności procesowe. W dniu 9 lutego 2015 r. prokurator uchylił stosowany wobec niego środek w postaci tymczasowego aresztowania z uwagi na stan jego zdrowia i konieczność poddania zabiegom, które mogą zostać przeprowadzone jedynie w szpitalu wysokospecjalistycznym, w warunkach wolnościowych. Śledztwo prowadzone w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Sławnie. W obu prowadzonych w tych sprawach śledztwach wykonywane są czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla ich rozstrzygnięcia.

Prawomocny wyrok skazujący w sprawie lekarzy oskarżonych o narażenie dwojga nienarodzonych dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utarty życia i nieumyślne spowodowanie śmierci jednego z nich

Sąd Okręgowy w Koszalinie utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie skazujący lekarzy za narażenie dwojga nienarodzonych dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utarty życia i nieumyślne spowodowanie śmierci jednego z nich. Akt oskarżenia w tej sprawie prokurator skierował do sądu w dniu 13 grudnia 2011 r. Na podstawie zgromadzonych w toku prowadzonego śledztwa dowodów, w tym opinii biegłych, ustalono, iż w dniu 28 kwietnia 2008 r. do Szpitala w Drawsku Pomorskim przyjęta została kobieta w około 31 tygodniu ciąży, z objawami porodu przedwczesnego. Już pierwsze zapisy z przeprowadzonych w tym szpitalu badań KTG były nieprawidłowe i świadczyły o złym, a co najmniej o niepewnym stanie dziecka. W dniu 13 maja 2008 r. pojawiły się zapisy patologiczne, świadczące o niedotlenieniu dziecka. Zdaniem biegłych nieprawidłowości w zapisach z przeprowadzonych badań KTG, nakazywały wdrożenie dodatkowych badań, przekazanie ciężarnej do specjalistycznego ośrodka, lub zakończenie ciąży przedwcześnie. Badań takich nie przeprowadzono, zaś kobietę pozostawiono w tym szpitalu. W zapisach KTG z dnia 16 maja 2008 r. nie znaleziono tętna dziecka. W dniu 17 maja 2008 r. matka siłami natury urodziła martwego chłopca. Przyczyną jego śmierci było niedotlenienie wewnątrzmaciczne. Kolejna kobieta w około 30 tygodniu ciąży, przyjęta została do tego szpitala w dniu 8 maja 2008r., również z objawami porodu przedwczesnego. Zapisy z przeprowadzonych badań KTG już w dniu następnym wskazywały na niedotlenienie dziecka. Kolejne zapisy z dnia 10 maja 2008 r. wskazywały na bardzo zły stan kardiologiczny dziecka, zaś te z dnia 11 maja 2008 r., były zapisami akcji serca dziecka praktycznie nieprzytomnego. Zdaniem biegłych lekarzy nieprzekazanie ciężarnej kobiety już w dniu 9 maja 2008 r. do szpitala wyższego stopnia było błędem postępowania lekarskiego, zaś przetrzymywanie pacjentki na oddziale przez kolejne dwie doby, naraziło jej nienarodzone dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Ostatecznie w dniu 11 maja 2008 r., o godzinie 21.57 kobieta ta przetransportowana została do Szpitala Klinicznego PAM w Szczecinie, gdzie po upływie około pół godziny, drogą cesarskiego cięcia, urodziła chłopca. Dziecko to zmarło w dniu 9 czerwca 2008 r., na skutek objawów niewydolności wielonarządowej. Lekarzom odpowiedzialnym za narażenie tych dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia prokurator przedstawił zarzuty z art. 160 § 2 k.k. – dwóm w odniesieniu do dwojga dzieci, jednemu w odniesieniu do jednego dziecka. W odniesieniu do dwóch z tych lekarzy prokurator przyjął dodatkowo, iż nieumyślnie spowodowali śmierć dziecka, które urodziło się martwe, stosując w tym zakresie przepisy art. 155 k.k. i art. 160 § 2 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. Takie też zarzuty sformułowano w akcie oskarżenia skierowanym w tej sprawie do sądu. Po przeprowadzeniu rozprawy Sąd Rejonowy w Koszalinie podzielił stanowisko prokuratora, uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów i wymierzył im kary od roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, do dwóch lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na wyznaczony okres próby – od 3 do 5 lat. Wymierzył im również kary grzywny w wysokości od 150 do 180 stawek dziennych grzywny, po 100 złotych każda stawka, orzekając jednocześnie zakaz wykonywania zawodu lekarza na okres od 2 do 3 lat. Wyrok ten zaskarżony został przez obrońców oskarżonych. Sąd Okręgowy w Koszalinie po rozpoznaniu wniesionych apelacji, uznał je za oczywiście bezzasadne i utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy grożącego spowodowaniem wybuchu gazu w budynku mieszkalnym

Prokurator Rejonowy w Koszalinie skierował do Sądu Rejonowego w Koszalinie akt oskarżenia w sprawie dotyczącej sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, w postaci wybuchu gazu. Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 lipca 2013 r. w Kowalewicach, gm. Darłowo. Oskarżony po awanturze domowej i opuszczeniu domu przez inne osoby, zabarykadował się w nim, odkręcając gaz z butli gazowej i wykrzykując groźby podpalenia mienia i siebie samego. Na miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze Policji i przez wiele godzin prowadzono negocjacje ze sprawcą. Negocjacje te okazały się nieskuteczne, bowiem ostatecznie mężczyzna ten zapowiedział, że niezwłocznie wysadzi dom w powietrze, używając ognia w pomieszczeniu, które wypełnione było gazem. W czasie interwencji sprawca ten został postrzelony gumowym nabojem, po czym używając zapalniczki wzniecił ogień w pomieszczeniu, w którym przebywał. Ogień ten został ugaszony, a sprawca odwieziony do szpitala. Z uzyskanej w tej sprawie opinii biegłego z zakresu pożarnictwa wynika, iż głównym zagrożeniem dla życia i zdrowia wielu osób byłby ewentualny wybuch butli z gazem, która znajdowała się w pomieszczeniu. W toku prowadzonego śledztwa sprawcy temu przedstawiono zarzut dotyczący sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób w postaci wybuchu gazu, z art. 164 § 1 k.k., który zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Taki też zarzut sformułowano w akcie oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Koszalinie Niezwłocznie po zatrzymaniu sprawcy, zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Środek ten został następnie uchylony i zastosowano dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Akt oskarżenia przeciwko nietrzeźwemu sprawcy wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym

Prokurator Rejonowy w Kołobrzegu skierował do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu akt oskarżenia przeciwko 48 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło w dniu 20 października 2014 r., w miejscowości Gwizd, gmina Ustronie Morskie. Oskarżony, mimo znacznego stanu nietrzeźwości (3,45 promila alkoholu we krwi), kierował samochodem marki Volvo. Jadąc ze znaczną prędkością 96 km/h, mimo dozwolonej 70 km.h i nie zachowując należytej odległości od poprzedzającego go samochodu marki Opel Astra, utracił kontrolę nad torem jazdy i najechał kierowanym przez siebie samochodem na tył poprzedzającego go pojazdu. Kierowca tego samochodu stracił nad nim panowanie. Po obróceniu samochodu w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, uderzył on w przydrożne drzewo, a następnie wjechał na jezdnię, na przeciwległy pas ruchu. W wyniku tego zdarzenia 30 – letni kierowca samochodu marki Opel Astra poniósł śmierć na miejscu, a trzech pasażerów tego pojazdu obrażeń ciała, które naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Sprawca tego wypadku został zatrzymany. W toku śledztwa przedstawiono mu zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, z art. 178a § 1 k.k. oraz zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. Takie też zarzuty sformułowano w akcie oskarżenia skierowanej w tej sprawie do sądu. W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W złożonych wyjaśnieniach wskazał, iż w dniu zdarzenia spożywał alkohol i nie pamięta dokładnie przebiegu tego wypadku. Świadomość odzyskał dopiero w szpitalu W stosunku do tego oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Akt oskarżenia w sprawie agresywnego zachowania uczestnika spotkania przedwyborczego

Prokurator Rejonowy w Koszalinie skierował do Sądu Rejonowego w Koszalinie akt oskarżenia w sprawie dotyczącej bezprawnych zachowań mężczyzny uczestniczącego w spotkaniu przedwyborczym, zorganizowanym w dniu 14 września 2014 r. w Koszalinie. Zachowania te skierowane były w stosunku do sześciu osób uczestniczących w tym spotkaniu, a polegały na kierowaniu w stosunku do części z nich gróźb pozbawienia życia i zdrowia, znieważeniu, zniesławieniu, czy wreszcie naruszeniu nietykalności cielesnej pokrzywdzonych. Oskarżonym w tej sprawie jest 50 – letni mężczyzna, który w czasie tego spotkania zachowywał się agresywnie, kierując w stosunku do czterech osób uczestniczących w tym spotkaniu groźby pozbawienia życia lub zdrowia. Używając słów obelżywych znieważył i zniesławił niektórych pokrzywdzonych, a stosując przemoc w stosunku do czterech osób, naruszył ich nietykalność cielesną. W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż w stosunku do jednego z pokrzywdzonych w 2013 r. mężczyzna ten kierował również groźby pozbawienia życia i zdrowia, które wzbudziły uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione. Sprawcy temu przedstawiono zarzuty dotyczące łącznie siedmiu czynów, popełnionych na szkodę sześciu osób pokrzywdzonych. Czyny te zakwalifikowano z art. 190 § 1 k.k., art. 212 § 1 k.k., art. 216 § 1 k.k. oraz z art. 217 § 1 k.k. Takie też zarzuty sformułowano w akcie oskarżenia skierowanym w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Koszalinie. W postępowaniu przygotowawczym w stosunku do tego oskarżonego stosowany był środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 5 000 zł, a także w postaci dozoru Policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu w wyznaczonej jednostce Policji oraz z zakazem przebywania w miejscach, w których odbywają się spotkania przedwyborcze wskazanej partii politycznej, na terenie powiatu koszalińskiego, do czasu wyborów samorządowych, w dniu 16 listopada 2014r. Zastosowane środki zapobiegawcze nie zostały dotychczas uchylone.

Akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia od mieszkańców Koszalina pieniędzy w łącznej kwocie 63 275,79 złotych

Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Rejonowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom, którym zarzucono wyłudzenie od mieszkańców Koszalina pieniędzy w łącznej kwocie 63 275,79 zł. W toku prowadzonego w tej sprawie śledztwa ustalono, iż sprawcy ci działali w okresie od 27 sierpnia 2014 r. do 31 października 2014 r. Wprowadzali oni w błąd pokrzywdzonych co do swojej tożsamości, podając się za członków ich rodzin, bądź znajomych. Kontaktowali się telefonicznie, wskazując na powody, dla których pilnie potrzebują pieniędzy. Uzgadniali, iż po odbiór tych pieniędzy zgłosi się kurier. Faktycznie osoba taka zgłaszała się w umówionym miejscu i czasie i pośredniczyła w odbiorze pieniędzy. Pokrzywdzeni przekazywali różne kwoty od 500 zł do 12 000 zł – łącznie 63 275,79 zł. Były to niejednokrotnie wszystkie ich oszczędności. Pieniędzy tych sprawcy nie zamierzali zwrócić i nie zwrócili pokrzywdzonym. W toku prowadzonego śledztwa jedna z pokrzywdzonych, od której wyłudzono 5 000 zł, odzyskała 507 złotych, druga zaś, od której wyłudzono 10 000 zł, odzyskała 9 850 zł. Sprawcom tym prokurator przedstawił zarzuty dotyczące wyłudzenia pieniędzy, z art. 286 § 1 k.k. Czyny te popełnione zostały na szkodę trzynastu osób pokrzywdzonych. Takie też zarzuty sformułowano w akcie oskarżenia skierowanym w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Koszalinie. Do aktu oskarżenia prokurator dołączył wnioski o wymierzenie tym oskarżonym, bez przeprowadzenia rozprawy, kar od 8 miesięcy od 3 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania tych kar i zobowiązaniem oskarżonych do naprawienia wyrządzonej szkody, poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych wyłudzonych pieniędzy. W stosunku do czterech oskarżonych prokurator wnioskował również o wymierzenie kary grzywny - w stosunku do jednego w wysokości 140 stawek dziennych, po 10 zł każda stawka, w stosunku do trzech pozostałych w wysokości 100 stawek dziennych, po 10 zł każda stawka. W toku postępowania przygotowawczego oskarżeni ci przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i wyrazili zgodę na wymierzenie im tych kar.

Akt oskarżenia w sprawie dotyczącej obrotu narkotykami w znacznych ilościach, w tym ponad 20 kilogramami amfetaminy

Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Rejonowego w Koszalinie akt oskarżenia w sprawie dotyczącej wprowadzenia do obrotu około 1 kg amfetaminy i magazynowania w celu wprowadzenia do obrotu ponad 20 kg amfetaminy, a także w sprawie posiadania 188,60 g marihuany i 0,49 g amfetaminy. Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dowodów ustalono, iż w dniu 4 lutego 2014 r. w Kołobrzegu, 46 - letni mieszkaniec tej miejscowości sprzedał 988,76 g amfetaminy, za kwotę 12 000 zł. W odbiór tych narkotyków zaangażowanych było trzech innych mężczyzn. Samochód, którym narkotyki te przewożono, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w okolicach miejscowości Sławno. W wyniku przeprowadzonego przeszukania ujawniono w nim czarną skarpetę z dwoma pakunkami owiniętymi taśmą przylepną. Pakunki te zawierały łącznie 988,76 g amfetaminy. W miejscu zamieszkania jednego z tych mężczyzn ujawniono dodatkowo 188,60 g marihuany i 0,49 g amfetaminy. W toku prowadzonego postępowania, na terenie kompleksu leśnego w województwie zachodniopomorskim ujawniono miejsce, w którym sprzedający te narkotyki magazynował pozostałą amfetaminę. W miejscu tym zatrzymano 40 pakietów amfetaminy, po 500 g każdy – łącznie 20 kg amfetaminy. W miejscu zamieszkania tego sprawcy zatrzymano dodatkowo 42 g amfetaminy, dwie wagi elektroniczne i łyżkę, na której również ujawniono nawarstwioną amfetaminę. Sprzedającemu te narkotyki prokurator przedstawił zarzuty dotyczące wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków, w postaci 988,76 g amfetaminy, z art. 56 ust. 3 w zw. z art. 56 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i uczestniczenia w obrocie narkotykami w znacznych ilościach, w postaci 40 kg i 42 g amfetaminy, z art. 56 ust.3 w zw. z art. 56 ust. 1 i art. 62 ust. 2 w zw. z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przy zast. art. 11 § 2 k.k. Z uwagi na to, że podejrzany ten był już uprzednio karany za podobne przestępstwa i odbywał karę pozbawienia wolności, prokurator przyjął, iż każdy z tych czynów popełnił on w warunkach powrotu do przestępstwa (recydywy z art. 64 § 1 k.k.). Czyny zarzucone temu podejrzanemu zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. Trzem pozostałym sprawcom prokurator przedstawił zarzuty dotyczące uczestniczenia w obrocie narkotykami w znacznych ilościach, w postaci 988,76 g amfetaminy, z art. 56 ust.3 w zw. z art. 56 ust. 1 i art. 62 ust. 2 w zw. z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przy zast. art. 11 § 2 k.k. Czyny te zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności. Jednemu z nich przedstawiono dodatkowo zarzut dotyczący posiadania znacznych ilości narkotyków, tj. 188,60 g marihuany i 0,49 g amfetaminy. Czyn ten zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Takie też zarzuty sformułowano w akcie oskarżenia skierowanym w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Koszalinie XIII Zamiejscowy Wydział Karny w Sławnie.

Śledztwo w sprawie zabójstwa 36 – letniej kobiety

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu prowadzi śledztwo w sprawie pozbawienia życia 36 – letniej kobiety. Do zdarzenia tego doszło w nocy z 29 na 30 listopada 2014 r. w mieszkaniu zajmowanym przez partnera życiowego pokrzywdzonej, w Kołobrzegu. W toku czynności procesowych wykonywanych na miejscu zdarzenia, na ciele pokrzywdzonej stwierdzono ślady świadczące o jej pobiciu i duszeniu. Biegły z zakresu medycyny sądowej we wstępnej opinii wydanej po przeprowadzeniu sekcji zwłok wskazał, iż już na tym etapie może stwierdzić, że do śmierci tej doszło najprawdopodobniej w wyniku gwałtownego uduszenia. Opinię kategoryczną w tym zakresie wyda po przeprowadzeniu dodatkowych badań. Nadto biegły wskazał, iż przed śmiercią doszło do powstania u pokrzywdzonej licznych obrażeń ciała w obrębie głowy, szyi i klatki piersiowej. Podejrzanym o popełnienie tego czynu jest 48 – letni partner życiowy pokrzywdzonej. Ze zgromadzonych w tej sprawie dowodów wynika, iż od około roku znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie, wyzywając słowami wulgarnymi, grożąc jej pozbawieniem życia oraz powodując uszkodzenia ciała, w tym wybicie dwóch zębów, które naruszyły czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Dlatego też oprócz zarzutu zabójstwa z art. 148 § 1 k.k., podejrzanemu temu przedstawiono zarzut znęcania się nad pokrzywdzoną i spowodowania u niej obrażeń ciała, z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Na wniosek prokuratora w stosunku do podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Uwzględnienie zażalenia prokuratora i tymczasowe aresztowanie sprawcy wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie nadzoruje postępowanie prowadzone przeciwko 28 – letniemu mężczyźnie, który w dniu 6 listopada 2014 r., mimo braku uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, kierował samochodem marki Chrysler. Zbliżając się do skrzyżowania z drogą krajową numer 6, znajdującego się na wysokości miejscowości Nowe Bielice, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w lewy bok samochodu ciężarowego marki VW Caddy, prawidłowo jadącego w kierunku miejscowości Biesiekierz. W wyniku zderzenia tych pojazdów kierowca samochodu marki VW Caddy doznał licznych obrażeń ciała, w następstwie których zmarł, zaś pasażerka samochodu marki Chrysler obrażeń głowy, które naruszyły czynności narządów jej ciała na okres powyżej 7 dni. Sprawcy tego wypadku przedstawiono zarzut z art. 177 § 2 k.k. i art. 177 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. Podejrzany ten potwierdził, iż kierował samochodem w dniu zdarzenia i w złożonych wyjaśnieniach wskazał na okoliczności, które jego zdaniem doprowadziły do tego wypadku. Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Koszalinie wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Postanowieniem z dnia 8 listopada 2014 r. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie z zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie z chwilą wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości 40 000 zł. Po płaceniu tych pieniędzy podejrzany został zwolniony z Aresztu Śledczego w Koszalinie. Prokurator nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem Sądu i zaskarżył wydane postanowienie, kierując zażalenie do Sądu Okręgowego w Koszalinie. W zażaleniu tym przedstawił argumenty świadczące o uzasadnionej obawie utrudniania postępowania karnego przez podejrzanego i grożącej mu surowej karze pozbawienia wolności. Sąd argumenty te podzielił i w dniu 28 listopada 2014 r. zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.

Śledztwo w sprawie wykorzystywania danych osobowych innych osób i zawierania w ich imieniu umów pożyczki

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie wykorzystywania danych osobowych innych osób bez ich zgody i wyłudzenia z instytucji finansowych 12 pożyczek, o łącznej wartości 7 330 złotych. Podejrzanym w tej sprawie jest 31 – letni mężczyzna, który podstępnie uzyskał od dwóch poznanych kobiet ich dane osobowe, w tym dane dostępu do rachunków bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Sprawca ten tłumaczył pokrzywdzonym, iż jest pracownikiem banku i pomoże im w uzyskaniu korzyści finansowych w związku z założeniem konta bankowego. Po uzyskaniu danych dostępu do ich rachunku bankowego oraz nowych, nieznanych tym osobom adresów poczty elektronicznej, sprawca ten zawierał w ich imieniu za pośrednictwem internetu umowy pożyczki pieniędzy w kwotach od 100 zł do 1200 zł. Gdy pochodzące z tych umów pieniądze przekazywane były na wskazane przez niego rachunki bankowe, do których miał dostęp, podejrzany wydawał dyspozycję przekazania tych pieniędzy na własne rachunki bankowe. Działając w ten sposób w okresie od 24 października 2014 r. do 18 listopada 2014 r., podejrzany zawarł z różnymi instytucjami finansowymi 12 umów pożyczki, uzyskując pieniądze w łącznej kwocie 7 330 zł. Po zatrzymaniu sprawcy temu przedstawiono zarzuty dotyczące dwunastokrotnego wyłudzenia pieniędzy, w łącznej kwocie 7 330 złotych. Czyny te zakwalifikowano z art. 286 § 1 k.k. W toku przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i w złożonych wyjaśnieniach wskazał na okoliczności dotyczące ich popełnienia. Z uzyskanych w tej sprawie dokumentów wynika, iż sprawca ten był już uprzednio karany za przestępstwa przeciwko mieniu, zaś w dniu 28 sierpnia 2013 r. Prokurator Rejonowy w Koszalinie skierował przeciwko niemu akt oskarżenia, w którym zarzucił mu popełnienie 46 podobnych czynów. Na wniosek Prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o podrabianie banknotów o nominale 100 złotych

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko 53 – letniemu mężczyźnie, który podrobił 4 banknoty o nominale 100 złotych i wprowadził do obiegu dwa z nich, płacąc w sklepie za zakupione towary. W dniu 17 listopada 2014 r. w jednym ze sklepów w Koszalinie sprawca ten przekazał kasjerce jeden z podrobionych banknotów, płacąc za towary o wartości 30 zł i otrzymując resztę pieniędzy w kwocie 70 zł. Następnego dnia w tym samym sklepie przekazał kolejny podrobiony banknot o nominale 100 zł, usiłując w ten sposób zapłacić za kolejne zakupy. Zamierzonego celu w tym ostatnim przypadku nie osiągnął, gdyż kasjerka powzięła wątpliwości co do autentyczności tego banknotu i wezwała pracowników ochrony. Mężczyzna ten został zatrzymany. W toku przeprowadzonej czynności przeszukania znaleziono przy nim dwa kolejne podrobione banknoty o nominale 100 zł. Prokurator przedstawił temu sprawcy zarzut dotyczący podrobienia czterech banknotów o nominale 100 zł, puszczenia w obieg dwóch z nich i przechowywania dwóch kolejnych w celu puszczenia ich w obieg, przy jednoczesnym wyłudzeniu i usiłowaniu wyłudzenia towarów i pieniędzy o łącznej wartości 200 zł, tj. o czyn z art. 310 § 1 k.k. i art. 310 § 2 k.k., w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k., w zw. z art. 310 § 2 k.k. i art. 286 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. Czyn ten stanowi zbrodnię i zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności. W toku przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, iż banknoty te podrobił sam, z uwagi na trudną sytuację finansową. W stosunku do tego podejrzanego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania

Odpowiedź na krytykę prasową zawartą w artykule pt. „Zboczeniec z dozorem”

W nawiązaniu do artykułu prasowego zatytułowanego „Zboczeniec z dozorem” autorstwa Marzeny Sutryk, opublikowanego w Dzienniku „Głos Koszaliński” w dniu 25 października 2014r., informuję, iż zawarta w tym artykule ocena działań Prokuratury podjętych w związku ze sprawą podejrzanego o wykonywanie czynności seksualnej w obecności dwóch 12-letnich dziewczynek, jest nieobiektywna, sformułowana na podstawie ogólnych obaw autorki artykułu, bez odniesienia do wskazanych w przepisach podstaw prawnych stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu karnym i powodów, które w tej sprawie zadecydowały o tym, że prokurator nie wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. W postępowaniu karnym tymczasowe aresztowanie stosuje sąd, nie zaś prokurator - jak wskazano w artykule. Celem stosowania tymczasowego aresztowania jest przede wszystkim zabezpieczenie prawidłowego toku prowadzonego postępowania. To obawa ucieczki, ukrywania się podejrzanego, lub też bezprawnego utrudniania przez niego postępowania karnego, stanowi zwykle główny powód złożenia przez prokuratora wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego w konkretnej sprawie. Oprócz tych powodów ustawodawca wskazuje również, iż grożąca podejrzanemu surowa kara pozbawienia wolności (której górna granica wynosi co najmniej 8 lat), może uzasadniać złożenia takiego wniosku, a tylko wyjątkowo tymczasowe aresztowanie może nastąpić także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził (art. 258 k.p.k.). Tak więc nie obawa popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, w tym i przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, na co wskazuje autorka artykułu, lecz obawa ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, może uzasadniać skierowanie wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Obawa ta nie może ponadto wynikać z ogólnych i subiektywnych przekonań, lecz z konkretnych okoliczności ustalonych w danej sprawie. Analiza zgromadzonych w tej sprawie dowodów nie pozwoliła prokuratorowi na ustalenie, iż w stosunku do podejrzanego, któremu zarzucono popełnienie czynu opisanego w art. 200 § 4 k.k., zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności, zachodzą podstawy uzasadniające złożenie wniosku o tymczasowe aresztowanie. Prokurator miał przy tym na uwadze i tę okoliczność, iż w stosunku do podejrzanego może zostać orzeczona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, co również wyklucza możliwość stosowania tymczasowego aresztowania (art. 259 § 2 k.p.k.). Nie ignorując, ani też nie lekceważąc prawa, lecz działając w jego granicach, prokurator uznał, iż wystarczającym dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania i możliwym do zastosowania w tej sprawie, będzie środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, połączony z zakazem zbliżania się do placówek oświaty i placów zabaw na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz z obowiązkiem stawiennictwa dwa razy w tygodniu w wyznaczonej jednostce Policji. Kontrolę nad sposobem wykonywania tego środka sprawuje Policja. Stwierdzając, iż podejrzany nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków, lub też podejmuje działania sprzeczne z orzeczonymi zakazami, niezwłocznie zawiadamia o tym prokuratora.

Zarzuty dla sprawcy prezentującego 12-letnim dziewczynkom wykonanie czynności seksualnej

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie nadzoruje postępowanie prowadzone przeciwko 46-letniemu mężczyźnie, który w dniu 21 października 2014 r. w Koszalinie prezentował dwóm 12- letnim dziewczynkom wykonanie czynności seksualnej. Sprawca ten został zatrzymany. Prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia czynu z art. 200 § 4 k.k., który zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3. W toku przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia tego czynu i w złożonych wyjaśnieniach wskazał na powody takiego zachowania. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, połączonego z zakazem zbliżania się do placówek oświaty i placów zabaw na odległość mniejszą niż 100 metrów, zobowiązując go jednocześnie do stawiennictwa dwa razy w tygodniu w wyznaczonej jednostce Policji. W toku dalszego postępowania prowadzonego w tej sprawie wykonywane będą czynności zmierzające zarówno do wyjaśnienia okoliczności tej sprawy, jak i czynności zmierzające do ustalenia czy podejrzany popełnił ten czyn w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Śledztwo w sprawie ugodzenia nożem czterech mężczyzn

Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim prowadzi śledztwo przeciwko 50 – letniemu mężczyźnie, który zadając ciosy nożem czterem mężczyznom, doprowadził do śmierci jednego z nich, zaś trzech pozostałych usiłował pozbawić życia. Do zdarzenia doszło w dniu 18 października 2014 r., około godziny 11.00, na drodze Wierzchówko – Wierzchowo, gdzie pokrzywdzeni mężczyźni, zostali zaatakowani przez sprawcę, który ugodził nożem każdego z nich. Mężczyźni ci uciekli z miejsca zdarzenia samochodem, kierując się do Szpitala w Drawsku Pomorskim. Podczas drogi jeden z pokrzywdzonych zmarł, trzech pozostałych dotarło do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Sprawca został niezwłocznie zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut zabójstwa mężczyzny w wieku 37 lat, z art. 148 § 1 k.k. oraz zarzuty usiłowania zabójstwa trzech pozostałych mężczyzn, w wieku od 37 do 44 lat i spowodowania u nich obrażeń ciała realnie zagrażających ich życiu, z art. 13 § 1 k.k., w zw. z art. 148 § 1 k.k. i w zb. z art. 156§ 2 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. W toku przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Szczecinku

Prokuratura Rejonowa w Szczecinku prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia w dniu 3 października 2014 r. uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Szczecinku, w toku czynności wykonywanych w związku z interwencją podjętą wobec 20 –letniego mężczyzny. Z informacji przekazanych przez pokrzywdzonego wynika, iż w czasie wykonywania tych czynności bezpodstawnie zastosowano wobec niego środki przymusu bezpośredniego, osadzono go w radiowozie i wywieziono w nieustalonym kierunku. Następnie używając gazu łzawiącego, uderzając jego głową o karoserię radiowozu, a także pięściami w głowę i inne części ciała, zmuszono go do podpisania dokumentów, których treści nie zna. W toku przeprowadzonego badania lekarskiego u pokrzywdzonego stwierdzono powierzchowne obrażenia uda prawego i ramienia prawego, bóle twarzoczaszki, siniak okularowy po lewej stronie oraz krwiak oka lewego. Niezwłocznie po uzyskaniu materiałów dotyczących tego zdarzenia, prokurator podjął działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tej sprawy, w tym zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej interwencji, dostępnych nagrań przebiegu tego zdarzenia i treści rozmów oraz zapisów z GPS radiowozu. Po przeprowadzeniu analizy zabezpieczonego materiału dowodowego, prokurator podejmie decyzje co do dalszego toku postępowania w tej sprawie.

Śledztwo w sprawie śmierci dziecka

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w związku ze śmiercią dziecka, urodzonego co najmniej w 24 tygodniu ciąży. Ze zgromadzonych w tej sprawie dowodów wynika, iż dziecko urodziło się w dniu 13 października 2014 r., w jednym z mieszkań w Koszalinie, w którym matka, wraz z trzema mężczyznami, od kilku dni spożywała alkohol. Po urodzeniu dziecko pozostawione zostało w łazience, bez wezwania pomocy medycznej i udzielenia temu dziecku jakiejkolwiek pomocy. Ostatecznie na miejsce zdarzenia wezwano karetkę pogotowia ratunkowego. Lekarz stwierdził zgon dziecka. Kobieta odwieziona została do szpitala, zaś trzej mężczyźni zatrzymani. Wszystkie te osoby znajdowały się w tym czasie w stanie nietrzeźwości. Na podstawie ustaleń wynikających z czynności wykonanych w pierwszym etapie postępowania prokurator stwierdził, iż w sprawie tej zachodzi uzasadnione podejrzenie co do tego, że zarówno matka dziecka, jak i przebywający w mieszkaniu mężczyźni, doprowadzili do śmierci tego dziecka, poprzez zaniechanie wezwania pomocy medycznej. Taki też zarzut przedstawiony został wszystkim tym osobom. Podejrzani w toku przesłuchania nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia w tej sprawie. Aktualnie w toku prowadzonego śledztwa wykonywane są czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy. Szczególne znaczenie dla dalszego toku tego postępowania będzie miała opinia z zakresu medycyny sądowej, co do przyczyn śmierci dziecka. Biegła powołana w tej sprawie stwierdziła, iż wydanie takiej opinii możliwe będzie po przeprowadzeniu dodatkowych badań. W stosunku do podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Zażalenie w sprawie nieuwzględnienia wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, który naruszył zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych

Prokurator Rejonowy w Koszalinie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie zażalenie na postanowienie Sadu Rejonowego w Koszalinie z dnia 22 września 2014 r., wydane w sprawie nieuwzględnienia wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, który naruszył zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Prowadzone w tej sprawie postępowanie dotyczy kierowania w stosunku do osób obecnych na spotkaniu przedwyborczym, zorganizowanym w dniu 14 września 2014 r. w Koszalinie, gróźb pozbawienia życia i zdrowia, a także znieważenia, zniesławienia, czy wreszcie naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonych. Po przedstawieniu podejrzanemu zarzutów dotyczących siedmiu czynów, popełnionych na szkodę sześciu osób pokrzywdzonych (z art. 190 § 1 k.k., art. 212 § 1 k.k., art. 216 § 1 k.k. i art. 217 § 1 k.k.) i przesłuchaniu w tej sprawie, Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, zobowiązując go do stawiennictwa raz w tygodniu w wyznaczonej jednostce Policji oraz do zakazu kontaktowania się ze wskazanymi osobami pokrzywdzonymi, a także do zakazu zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 50 metrów. Na podstawie dowodów zgromadzonych w tej sprawie Prokurator ustalił, iż dwa dni po zastosowaniu tego środka zapobiegawczego podejrzany naruszył zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Nie reagował przy tym na wskazania obecnego na miejscu zdarzenia funkcjonariusza Policji, który informował go o naruszeniu zakazu. W związku z takimi ustaleniami podejrzany został on zatrzymany. Po przesłuchaniu Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Koszalinie wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Kierując ten wniosek Prokurator miał na uwadze potrzebę zabezpieczenia prawidłowego toku postepowania, lecz także i fakt, że w sprawie tej zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany, któremu zarzucono popełnienie umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, zwłaszcza że popełnieniem takiego czynu groził (art. 258§ 3 k.p.k.). Sąd wniosku tego nie uwzględnił i zastosował wobec podejrzanego poręczenie majątkowe w kwocie 5 000 zł, a także zobowiązał podejrzanego do stawiennictwa trzy razy w tygodniu w wyznaczonej jednostce Policji oraz do zakazu przebywania w miejscach, w których odbywają się spotkania przedwyborcze wskazanej partii politycznej. Zakazy kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich, nie zostały przez Sąd zmienione. Prokurator nie zgadzając się z dokonaną przez Sąd oceną zgromadzonych dowodów co do naruszenia zakazu przez podejrzanego, jak również z dokonaną przez Sąd analizą art. 258 § 3 k.k., a nadto wskazując na okoliczności świadczące jego zdaniem o istnieniu uzasadnionej obawy co do tego, że podejrzany popełni przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, zwłaszcza że popełnieniem takiego przestępstwa groził, zaskarżył wydane postanowienie, kierując zażalenie do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Zażalenie to nie zostało dotychczas rozpoznane.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o zabójstwo 44 – letniej kobiety

Prokuratura Rejonowa w Białogardzie prowadzi śledztwo w sprawie pozbawienia życia 44 – letniej kobiety. Do zdarzenia doszło w dniu 25 września 2014 r. w Białogardzie. Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dowodów ustalono, iż sprawcą tego czynu jest 45 – letni były mąż pokrzywdzonej, który po skrępowaniu pokrzywdzonej taśmą, zadał jej kilkanaście ciosów nożem w okolice klatki piersiowej, brzucha i pleców, doprowadzając w ten sposób do jej śmierci. Prokurator przedstawił temu mężczyźnie zarzut z art. 148 § 1 k.k. i po przesłuchaniu skierował do Sądu Rejonowego w Białogardzie wniosek o tymczasowe aresztowanie. Sąd wniosek ten uwzględnił. Aktualnie w sprawie tej wykonywane są czynności procesowe zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla jej rozstrzygnięcia.

Akty oskarżenia w sprawie handlu znacznymi ilościami marihuany i amfetaminy

Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie i Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim akty oskarżenia w sprawie dotyczącej obrotu znacznymi ilościami narkotyków w postaci 4 kg 730 g marihuany oraz 2 kg i 518 g amfetaminy. Oskarżenie dotyczy 21 osób, w stosunku do których sformułowano łącznie 38 zarzutów. Śledztwo prowadzone w tej sprawie miało bardzo szeroki zakres. W toku tego postepowania wykonano wiele czynności procesowych, w tym czynności przeszukania i zatrzymania, oględzin miejsc i rzeczy, okazania wizerunków osób, czynności związanych z koniecznością przeprowadzenia eksperymentów procesowych oraz czynności przesłuchania ponad 80 świadków. Podjęte w tej sprawie działania doprowadziły do zatrzymania 263 gram marihuany i 231 gram amfetaminy oraz stanowiły podstawę do przedstawienia zarzutów i skierowania aktów oskarżenia w stosunku 21 osób. Przedstawione w toku śledztwa zarzuty, które ujęte zostały następnie w aktach oskarżenia, dotyczyły handlu znacznymi ilościami narkotyków w postaci 4 kg 730 g marihuany oraz 2 kg i 518 g amfetaminy (art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), co najmniej 94 - krotnego udzielenia narkotyków innym osobom, w tym 14 małoletnim (art. 58 ust. 1 i 2 i art. 59 ust. 1,2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), posiadania narkotyków (art. 62 ust. 1, 2 i 3 ), uprawiania konopi (art. 63 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) oraz wymuszenia rozbójniczego pieniędzy w kwocie 1 500 zł (art. 282 § 1 k.k.). Czyny zakwalifikowane z art. 59 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowią zbrodnię i zagrożone są karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat, czyny zakwalifikowane z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone są karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat, czyny z art. 282 § 1 k.k., art. 59 ust. 1 i art. 62 ust. 2 ustawy przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat, czyny z art. 58 ust. 2 ustawy przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone są karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy roku do 8 lat, czyny z art. 58 ust. 1, art. 62 ust. 1 i art. 63 ust. 1 ustawy przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone są karą pozbawienia wolności do 3 lat, czyny z art. 59 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do 2 lat, zaś czyny z art. 62 ust. 3 ustawy przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do roku.

Śledztwo w sprawie zabójstwa 29- letniego mężczyzny.

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie pozbawienia życia 29 – letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w dniu 29 sierpnia 2014 r. w Koszalinie. Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dowodów ustalono, iż sprawcą tego czynu jest 19 – letni kolega pokrzywdzonego, który zadał mu cios nożem w okolice klatki piersiowej, doprowadzając w ten sposób do jego śmierci. Prokurator przedstawił temu mężczyźnie zarzut z art. 148 § 1 k.k. i po przesłuchaniu skierował do Sądu Rejonowego w Koszalinie wniosek o tymczasowe aresztowanie. Dwóm pozostałym mężczyznom zatrzymanym w tej sprawie przedstawiono również zarzuty – jednemu z nich zarzut dotyczący niepowiadomienia organów ścigania o zbrodni zabójstwa, z art. 240 § 1 k.k., drugiemu zaś zarzut utrudniania postępowania karnego, poprzez zacieranie śladów przestępstwa, z art. 239 § 1 k.k. W stosunku do tego ostatniego podejrzanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Aktualnie w sprawie tej wykonywane są czynności procesowe zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla jej rozstrzygnięcia.

Tymczasowe aresztowanie podejrzanego o doprowadzenie dwóch małoletnich dziewczynek do poddania się i wykonania czynności seksualnych

Prokuratura Rejonowa w Sławnie prowadzi śledztwo w sprawie doprowadzenia dwóch małoletnich dziewczynek, w wieku 8 i 10 lat, do poddania się i wykonania czynności seksualnych, w jednej z miejscowości w okolicach Sławna. Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dowodów ustalono, iż czynów tych dopuścił się 33 – letni wujek tych dziewczynek. Pokrzywdzone przekazały informacje o tych zachowaniach swojej starszej siostrze i matce, która zawiadomiła Policję. Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i przesłuchał go w sprawie. W toku tego przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. Na wniosek Prokuratora zastosowano wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Czyn zarzucany podejrzanemu zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Tymczasowe aresztowanie sprawców usiłujących wyłudzić pieniądze pod pretekstem choroby bliskiej osoby

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko dwóm osobom – Stefanowi B. i Ruzenie S., podejrzanym o usiłowanie wyłudzenia w dniu 10 lipca 2013 r. w Koszalinie, pieniędzy w kwocie 26 000 zł, od mężczyzny w wieku 87 lat. Sprawcy ci poprosili pokrzywdzonego o pomoc w znalezieniu drogi do szpitala w Koszalinie. Wskazywali, że potrzebne są im pieniądze na operację kolegi, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu i przebywa w tym szpitalu. Następnie poprosili o krótkoterminową pożyczkę pieniędzy. Pokrzywdzony poruszony tą opowieścią, kierując się współczuciem, postanowił pożyczyć im pieniądze. Razem udali się na parking w pobliżu banku, w którym 87- letni mężczyzna zamierzał wypłacić pieniądze. W trakcie dokonywania tej czynności, jedna z pracownic banku, którą zaniepokoiła ta sytuacja, zawiadomiła Policję. Sprawcy zostali zatrzymani. Prokurator przedstawił tym osobom zarzut z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i po ich przesłuchaniu skierował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd wniosek ten uwzględnił. Aktualnie w toku prowadzonego śledztwa wykonywane są czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tej sprawy, a także czynności zmierzające do ustalenia czy podejrzani ci działając w podobny sposób, dopuścili się innych tego rodzaju czynów.

Postępowanie prowadzone w związku z pozostawieniem 5- letniej dziewczynki w zamkniętym samochodzie

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie nadzoruje postępowanie prowadzone w sprawie narażenia w dniu 6 lipca 2014 r. w Milenie 5-letniej dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wskutek przegrzania organizmu. Dziecko to pozostawione zostało w zamkniętym samochodzie, przy temperaturze powietrza dochodzącej do 30 stopni Celsjusza. Matka przebywała w tym czasie na zakupach w pobliskim sklepie. O zdarzeniu Policja poinformowana została przez parkingowego, którego zaniepokoiła ta sytuacja. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze Policji wybili szybę w samochodzie. Dziecko przetransportowano do Szpitala w Koszalinie. Stwierdzono u niego przegrzanie organizmu. Z poczynionych w tej sprawie ustaleń wynika, iż dziecko przebywało w tym aucie około 50 minut. Kobiecie przedstawiono zarzut narażenia swojej córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wskutek przegrzania organizmu, z art. 160 § 2 k.k. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia w tej sprawie. Wskazała, że zdecydowała się pozostawić dziecko w samochodzie z tego powodu, że spało. Zakupy robiła dłużej niż zamierzała. Gdy wyszła ze sklepu, jej córkę wyciągnięto już z samochodu i przewieziono do szpitala. Po przesłuchaniu Prokurator zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego. Czyn zarzucany podejrzanej zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Akty oskarżenia w sprawie wyłudzenia z banku pieniędzy w łącznej kwocie 962 500 złotych

Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Rejonowego w Szczecinku akty oskarżenia przeciwko trzydziestu czterem osobom, którym zarzucono wyłudzenie w okresie od dnia 20 października 2009 r. do dnia 16 czerwca 2010r. pieniędzy w łącznej kwocie 962 500 złotych i usiłowanie wyłudzenia pieniędzy w kwocie 25 000 zł, na szkodę banku mającego swój oddział w Szczecinku. Akty oskarżenia skierowane przeciwko kolejnym czterem osobom dotyczyły przedłożenia nierzetelnych oświadczeń o dochodach w celu uzyskania kredytu. W toku prowadzonego w tej sprawie śledztwa zarzuty przedstawiono łącznie dziewięćdziesięciu dwóm osobom. Zarzuty te dotyczyły wyłudzenia pieniędzy w łącznej kwocie 1 178 734,21 zł i usiłowania wyłudzenia pieniędzy w łącznej kwocie 25 000 zł. Czterem podejrzanym przedstawiono jedynie zarzuty dotyczące przedłożenia nierzetelnych oświadczeń o dochodach w celu uzyskania kredytu. Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dowodów ustalono, iż dwie z osób, którym przedstawiono zarzuty, zajmowały się organizacją przedsięwzięcia, udzielając innym działającym wspólnie z nimi podejrzanym, informacji o możliwości uzyskania pieniędzy z banku, wypełniały nierzetelne pisemne oświadczenia o osiąganych przez nich dochodach, a także przekazywały im pieniądze, celem dokonania pierwszej wpłaty na rachunek bankowy. Jednej z tych osób zarzucono popełnienia łącznie 58 czynów, drugiej zaś popełnienie 54 czynów. Czyny te zakwalifikowano z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. - w odniesieniu do jednego z tych czynów w kwalifikacji prawnej przyjęto dodatkowo art. 270 § 1 k.k., w odniesieniu zaś do drugiego przyjęto, iż miał on formę usiłowania. Podejrzani działający wspólnie z tymi osobami, przedkładając w banku nierzetelne pisemne oświadczenie, lub też podrobione zaświadczenie o dochodach, wprowadzali w błąd osoby uprawnione do reprezentowania banku co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartych umów o kredyt odnawialny, w części przypadków również umów o wydanie i używanie karty kredytowej. Wpłacając w pierwszym etapie pieniądze na rachunek bankowy, następnie pieniądze te - zwykle w podwójnej wysokości – wypłacali z tego rachunku, korzystając przy tym z udzielonego im kredytu odnawialnego. Niejednokrotnie również wypłacali oni dodatkowe pieniądze z tytułu możliwości korzystania z karty kredytowej. Działając w ten sposób wyłudzili pieniądze w łącznej kwocie 615 000 złotych i usiłowali wyłudzić pieniądze w kwocie 15 000 złotych. W zakresie tym zarzuty przedstawiono łącznie 61 osobom. Czyny im zarzucane zakwalifikowano z art. 286 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. - w odniesieniu do jednego z tych czynów w kwalifikacji prawnej przyjęto dodatkowo art. 270 § 1 k.k., w odniesieniu zaś do drugiego przyjęto, iż miał on formę usiłowania. W toku prowadzonego śledztwa ustalono również, iż podobny proceder wyłudzenia pieniędzy z tego samego banku dotyczył kolejnych dwudziestu dziewięciu osób, które w okresie od dnia 20 października 2009 r. do dnia 30 września 2010r., przedłożyły w oddziale tego banku w Szczecinku i Kołobrzegu nierzetelne pisemne oświadczenia o dochodach, celem zawarcia umowy o kredyt, w części przypadków również o kartę kredytową. W zakresie tym czterem osobom przedstawiono zarzuty posłużenia się nierzetelnym pisemnym oświadczeniem w celu uzyskania kredytu z art. 297 § 1 k.k., jednej osobie zarzut wyłudzenia pieniędzy z art. 286 § 1 k.k., pozostałym zaś zarzuty zarówno posłużenia się nierzetelnym pisemnym oświadczeniem w celu uzyskania kredytu, jak i zarzuty wyłudzenia pieniędzy z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. – w jednym z tych przypadków czyn miał formę usiłowania. W odniesieniu do trzydziestu ośmiu osób Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Rejonowego w Szczecinku akty oskarżenia. W odniesieniu do pozostałych podejrzanych, co do których nie zdołano ustalić miejsca ich pobytu na terenie kraju, zwykle z tego powodu, że są obywatelami innego państwa, wykonywane są czynności zmierzające do ustalenia miejsca ich pobytu, zaś śledztwo prowadzone w tym zakresie pozostaje zawieszone. Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie skierowała do Sądu Rejonowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Janowi F., któremu zarzucono nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, tj. popełnienie czynu z art. 173 § 2 k.k. i art. 157 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. Do zdarzenia doszło w dniu 15 grudnia 2013 r., w Sianowie. Kierowca autobusu jadącego z Białegostoku do Kołobrzegu, w miejscowości tej zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie chodnik i uderzył tym pojazdem w budynek mieszkalny. W autobusie oprócz kierowcy i jego zmiennika było 4 pasażerów, zaś w całym budynku mieszkalnym przebywało w tym czasie 9 osób. Po zdarzeniu 7 osób - z uwagi na odniesione przez nich obrażenia ciała - odwiezionych zostało do szpitala. Jedna z tych osób doznała obrażeń ciała, które naruszyły funkcjonowanie narządów na okres powyżej 7 dni, w postaci złamania trzonu kości ramiennej lewej. Po dokonaniu koniecznych sprawdzeń mieszkańcy uszkodzonego budynku mogli wrócić do swoich mieszkań. Na podstawie analizy przeprowadzonych w tej sprawie dowodów, w tym zeznań świadków, opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, opinii co do stanu technicznego pojazdu oraz opinii biegłego z zakresu wypadków drogowych prokurator ustalił, iż kierowca autobusu zasnął w trakcie prowadzenia tego pojazdu i stracił panowanie nad jego torem jazdy. W wyniku tego pojazd zjechał na przeciwległy pas drogi, następnie chodnik i uderzył w budynek. Czyn zarzucany oskarżonemu zagrożony jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Zarzuty w sprawie narażenia trójki małoletnich dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie nadzoruje dochodzenie prowadzone w sprawie narażenia trójki małoletnich dzieci w wieku 6 miesięcy, 2 lat i 6 lat, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dzieci te w dniu 17 czerwca 2014 r. znajdowały się pod opieką nietrzeźwych rodziców. O zdarzeniu Policja poinformowana została przez osobę, którą zaniepokoił płacz dziecka. Po przyjeździe Policji do mieszkania zajmowanego przez tę rodzinę, stwierdzono, że rodzice śpią, natomiast dzieci przebywają w mieszkaniu i są zaniedbane. Po przebadaniu rodziców na zawartość alkoholu w organizmie, u ojca stwierdzono 0,96 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, zaś u matki 0,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Dzieci umieszczone zostały tymczasowo w rodzinie zastępczej, natomiast rodzice zatrzymani. Po wytrzeźwieniu rodzicom tym przedstawiono zarzut narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, z art. 160 § 2 k.k. Czyn ten zagrożony jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Aktualnie w sprawie tej wykonywane są czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych i ucieczkę z miejsca zdarzenia

Prokuratura Rejonowa w Białogardzie prowadzi śledztwo przeciwko 40 – letniemu mężczyźnie, który w dniu 17 czerwca 2014 r., kierując w stanie nietrzeźwości samochodem osobowym marki Honda Civic i jadąc z nadmierną prędkością, rozpoczął manewr wyprzedzania innego samochodu w miejscu niedozwolonym, przed skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych, znajdującym się w Białogardzie, przy ul. Dworcowej, a następnie tracąc panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik znajdujący się po lewej stronie drogi, gdzie potrącił pieszego, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. W wyniku tego potrącenia 22-letni pokrzywdzony doznał obrażeń wielonarządowych, w następstwie których zmarł. Podejrzanemu zarzucono popełnienie czynu z art. 177 § 2 k.k., w zw. z art. 178 § 1 k.k., który zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu podejrzanego, Prokurator Rejonowy w Białogardzie skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i Sąd wniosek ten uwzględnił.

Akt oskarżenia w sprawie doprowadzenia 13 – letniej dziewczynki do obcowania płciowego przy użyciu przemocy i groźby bezprawnej

Prokurator Rejonowy w Szczecinku skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S., któremu zarzucono doprowadzenie, 13- letniej dziewczynki do obcowania płciowego, przy użyciu przemocy i groźby bezprawnej, kradzież należącej do niej torebki, wraz z pieniędzmi i telefonem komórkowym, o łącznej wartości 335 zł oraz spowodowanie u pokrzywdzonej obrażeń ciała, które naruszyły czynności narządów na okres poniżej 7 dni, tj. popełnienie czynu z art. 197 § 3 pkt. 2 k.k., art. 280 § 1 k.k., w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. Do zdarzenia doszło w dniu 15 grudnia 2013 r., w Szczecinku. Sprawca zaatakował pokrzywdzoną na przejściu dla pieszych, zaciągnął ją na skwer znajdujący się w pobliżu miejscowego szpitala, gdzie dopuścił się zarzucanego mu czynu. Tam też pokrzywdzona znaleziona została przez pracującą w szpitalu pielęgniarkę. Niezwłocznie udzielono jej niezbędnej pomocy medycznej. Niezwłocznie też w sprawie tej podjęto działania zmierzające do zabezpieczenia śladów przestępstwa i ustalenia sprawcy. W Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku powołano specjalną grupę śledczą. Czynności te koordynował prokurator, który jednocześnie wykonywał czynności procesowe w tej sprawie. Podjęte działania doprowadziły do zatrzymania podejrzanego trzy dni po zdarzeniu. Posiadał on przy sobie telefon komórkowy pokrzywdzonej i nie potrafił wyjaśnić w jaki sposób wszedł w jego posiadanie. Podawane przez niego kolejne wersje zdarzeń, na bieżąco weryfikowano. W konsekwencji żadna z tych wersji nie została potwierdzona. Ostatecznie podejrzany ten przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czyny i złożył wyjaśnienia. Tego samego dnia przeprowadzono eksperyment procesowy, w trakcie którego sprawca opisywał przebieg zdarzenia, wskazując między innymi na miejsce porzucenia zabranej torebki. W torebce tej brakowało portfela z pieniędzmi i kluczy do mieszkania. W sprawie tej uzyskano opinię genetyczną, która potwierdziła fakt popełnienia przez oskarżonego zarzucanego mu czynu. W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż oskarżony działał w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 k.k. Był on bowiem uprzednio karany za kradzież z włamaniem i usiłowanie dokonania takiej kradzieży, na karę roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie do dnia 28 maja 2013r. Czyn zarzucany oskarżonemu stanowi zbrodnię i zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 3 do lat 15. W stosunku do oskarżonego nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Akt oskarżenia w sprawie ograbienia i uszkodzenia grobów na Cmentarzu Komunalnym w Sianowie

Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sadu Rejonowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko 48- letniemu mieszkańcowi Sianowa, któremu zarzucono dokonanie grabieży i uszkodzenia grobów na Cmentarzu Komunalnym w Sianowie. Ze zgromadzonych w tej sprawie dowodów wynika, iż sprawca ten w okresie od 17 do 19 września 2013 r. ograbił i uszkodził 11 grobów, zabierając z nich mosiężne litery i cyfry. Łączna wartość wyrządzonej przez niego szkody ustalona została na kwotę 9 854 zł. Oskarżony został zatrzymany w dniu 19 września 2013 r. na miejscu zdarzenia. W wyniku przeprowadzonej czynności przeszukania ujawniono u niego litery i cyfry pochodzące z dwóch grobów. W toku prowadzonego postępowania sprawcy temu przedstawiono zarzuty z art. 262 § 2 k.k. i art. 288 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k. i przesłuchano go w sprawie. Przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o wymierzenie mu kary bez przeprowadzenia rozprawy, w trybie art. 335 k.p.k. Prokurator wniosek ten uwzględnił i w dniu 25 kwietnia 2014 r. wraz z aktem oskarżenia skierował do Sądu wniosek o wymierzenie oskarżonemu bez przeprowadzenia rozprawy kary roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby, orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody, orzeczenie przepadku zabezpieczonych w sprawie dowodów rzeczowych, obciążenia oskarżonego kosztami postepowania i wymierzenie mu opłaty.

Dochodzenie prowadzone w sprawie narażenia 9 – letniej dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Prokuratura Rejonowa w Białogardzie nadzoruje dochodzenie prowadzone w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 9 – letniej dziewczynki, w związku z udzielaną jej pomocą lekarską, po potrąceniu przez samochód, tj. o czyn z art. 160 § 1 k.k. W dniu 16 kwietnia 2014 r dziewczynka ta potrącona została przez samochód osobowy w czasie, gdy przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych w miejscowości Kluczykowo, gmina Świdwin. W wyniku tego potrącenia doznała ona obrażeń nogi, dlatego też na miejsce zdarzenia przybyła karetka pogotowia wraz z lekarzem i dwoma ratownikami medycznymi. Obecne tam osoby powzięły wątpliwości co do stanu trzeźwości lekarza, dlatego też podjęto działania zmierzające do poddania tego lekarza badaniom. W pierwszym etapie odmówił on poddania się takim badaniom, dlatego też przeprowadzono je niezwłocznie po przybyciu karetki wraz z pokrzywdzoną do szpitala w Połczynie Zdroju. Na tej podstawie ustalono, iż lekarz ten znajdował się w stanie nietrzeźwości – wynik pierwszego badania 0,68 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wynik drugiego badania 0,55 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W miejscu pracy tego lekarza zabezpieczono trzy pełne puszki z piwem o zawartości 9 % alkoholu i trzy puste puszki po takim piwie. Aktualnie w toku tego postepowania wykonywane są czynności zmierzające do ustalenia okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy.

Śledztwo w sprawie wyłudzenia i usiłowania pieniędzy w kwocie ponad 400 tysięcy złotych

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie wyłudzenia i usiłowania wyłudzenia pieniędzy w łącznej kwocie 419 796 zł, na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dowodów ustalono, iż 31- letni przedsiębiorca, zawierając z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie umowę o przyznanie pomocy w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich, przedłożył do rozliczenia 10 podrobionych faktur Vat oraz bankowe potwierdzenia dokonania płatności i w okresie od 9 lipca 2010 r. do 18 września 2012 r., wyłudził pieniądze w łącznej kwocie 179 796 zł. Sprawca ten w okresie od 4 maja 2012 r. do 21 czerwca 2012 r. wyłudził również pieniądze w kwocie 200 000 zł z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości na wdrożenie systemu informatycznego, przedkładając wraz z wnioskiem nierzetelny dokument w postaci faktury VAT, a także usiłował wyłudzić w okresie od 8 grudnia 2011 r. do 2 stycznia 2013 r. pieniądze w kwocie 40 000 zł, ubiegając się o wypłatę przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie środków pieniężnych na dofinansowanie projektu związanego z rozwinięciem działalności gospodarczej. W tym celu przedłożył nierzetelne dokumenty dotyczące realizacji tego projektu w postaci faktury VAT i bankowego potwierdzenia płatności. Zamierzonego celu w tym ostatnim przypadku nie osiągnął, z uwagi na wdrożenie procedur kontrolnych. Prokurator przedstawił temu sprawcy zarzuty dotyczące wyłudzenia pieniędzy – pierwszy zakwalifikowany z art. 286§ 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k., drugi zakwalifikowany z art. 286§ 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. oraz zarzut usiłowania wyłudzenia pieniędzy z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286§ 1 k.k., art. 297 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. i przesłuchał go w sprawie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia w sprawie. Czyny zarzucane temu podejrzanemu zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności. Aktualnie w toku prowadzonego śledztwa wykonywane są czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy

Tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o obrót narkotykami w znacznych ilościach

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko 46- letniemu mieszkańcowi Kołobrzegu, podejrzanemu o udział w obrocie narkotykami w postaci amfetaminy, w łącznej ilości 20 kilogramów i 42 gram. Narkotyki te magazynowane były przez podejrzanego w specjalnie przygotowanych skrytkach na terenie kompleksu leśnego, w województwie zachodniopomorskim. Miejsce to ujawnione zostało przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. W miejscu zamieszkania podejrzanego znaleziono dodatkowo 42 gramy amfetaminy. Z wstępnych ustaleń wynika, iż wartość rynkowa zatrzymanego narkotyku wynosi ponad 800 000 zł. Przyjmuje się, że do odurzenia wystarczające jest zażycie amfetaminy w ilości 0,1 grama. Sprawca został zatrzymany w dniu 2 kwietnia 2013 r. Prokurator przedstawił mu zarzut z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w zw. z art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przy zast. art. 11 § 2 k.k. Z uwagi na to, że podejrzany ten był już uprzednio karany za podobne przestępstwa i odbywał karę pozbawienia wolności, prokurator przyjął, iż działał on w warunkach powrotu do przestępstwa (recydywy z art. 64 § 1 k.k.). Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanego, prokurator złożył wniosek o jego tymczasowe aresztowanie i sąd wniosek ten uwzględnił. Czyn zarzucany podejrzanemu zagrożony jest karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia w sprawie rozboju popełnionego przez osoby podające się za inkasentów

Prokurator Rejonowy w Kołobrzegu skierował do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu akt oskarżenia przeciwko czterem sprawcom – trzem mężczyznom i kobiecie, którzy dopuścili się przestępstwa rozboju, wprowadzając pokrzywdzonych w błąd co do tego, że zamierzają jedynie spisać stan liczników znajdujących się w mieszkaniu. Do zdarzenia doszło w dniu 11 stycznia 2014 r. w Kołobrzegu. Sprawcy zaplanowali napad na pokrzywdzonego, mając informacje co do tego, że może on przechowywać pieniądze w domu. W czasie gdy jedna z osób stała na czatach, trzech pozostałych pod pretekstem spisania stanu liczników, weszło do mieszkania pokrzywdzonego. Tam stosowali przemoc w stosunku do 64 – letniego właściciela mieszkania i 47 – letniej kobiety. Pokrzywdzoną przewrócili na podłogę i przytrzymywali kolanem jej głowę, zaś pokrzywdzonego bili pięściami i kopali po całym ciele. Grozili mu również pozbawieniem życia i przeszukując mieszkanie, zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 10 500 zł, telefon komórkowy o wartości 200 zł oraz biżuterię o wartości 850 zł. Następnie uciekli z miejsca zdarzenia. W wyniku tego rozboju pokrzywdzony mężczyzna doznał obrażeń ciała w postaci złamania ścian zatok szczękowych, które naruszyły funkcjonowanie narządów ciała na okres powyżej 7 dni. W dniu 22 stycznia 2014r. sprawcy ci zostali zatrzymani przez Policję. Po wykonaniu z ich udziałem czynności procesowych, prokurator złożył wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych i sąd wnioski te uwzględnił. Trzech podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanego im czynu, składając wyjaśnienia w sprawie, zaś czwarty z tych podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych i ucieczkę z miejsca zdarzenia

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko 30 – letniemu kierowcy samochodu ciężarowego marki Iveco, który w dniu 29 stycznia 2014 r. potrącił pieszego prawidłowo przechodzącego przez przejście dla pieszych, znajdujące się przy ul. Monte Cassino w Koszalinie, a następnie po przeciągnięciu pokrzywdzonego w okolice chodnika, zbiegł z miejsca zdarzenia. W wyniku tego potrącenia pieszy doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nadal przebywa on w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Podejrzany został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji w dniu 31 stycznia 2013 r. Przedstawiono mu zarzut z art. 177 § 2 k.k., w zw. z art. 177 § 1 k.k., w zw. z art. 178 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. Z uwagi na ucieczkę z miejsca zdarzenia, czyn zarzucany podejrzanemu zagrożony jest surowszą karą pozbawienia wolności – od 9 miesięcy do 12 lat. Po przesłuchaniu podejrzanego, prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i Sąd wniosek ten uwzględnił

Śledztwo w sprawie zabójstwa 60- letniej kobiety

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie pozbawienia życia 60 – letniej kobiety. Do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 stycznia 2014 r., w jednym z mieszkań w Koszalinie. Ciało pokrzywdzonej, z licznymi obrażeniami ciała, odnalezione zostało w tym mieszkaniu, w dniu 10 stycznia 2014 r. Podejrzanym o popełnienie tego czynu jest 32- letni syn pokrzywdzonej, któremu przedstawiono zarzut z art. 148 § 1 k.k. Podejrzany ten formalnie nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W złożonych wyjaśnieniach nie kwestionował jednakże faktu popełnienia tego czynu, twierdząc przy tym, że kierowała nim siła wyższa. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Z uwagi na stan zdrowia podejrzanego, został on umieszczony w zakładzie leczniczym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla osób aresztowanych. Aktualnie w toku prowadzonego śledztwa wykonywane są czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy.

Akt oskarżenia w sprawie gwałtu popełnionego ze szczególnym okrucieństwem

Prokurator Rejonowy w Kołobrzegu skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Eugeniuszowi P., któremu zarzucono zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem w dniu 24 czerwca 2013 r. w Kołobrzegu 9- letniej dziewczynki, spowodowanie u niej obrażeń ciała, które naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni oraz grożenie jej pozbawieniem życia w sytuacji ujawnienia tego faktu innym osobom. Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dowodów ustalono, iż 65-letni sprawca był sąsiadem pokrzywdzonej. W dniu 24 czerwca 2013 r. stosując przemoc, zaciągnął pokrzywdzoną do swojego mieszkania, gdzie dopuścił się zarzucanych mu czynów. W czasie ich popełnienia był w stanie upojenia prostego wynikającego ze spożywania alkoholu i zażywania leków. Tego samego dnia sprawca ten został zatrzymany przez Policję. W czasie wykonywania tej czynności, w pobliżu miejsca zamieszkania podejrzanego zgromadziło się wiele osób, które wyrażały swoje opinie odnośnie samego sprawcy, w związku popełnionymi przez niego czynami. W akcie oskarżenia sformułowano dwa zarzuty – pierwszy dotyczący zbrodni zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem małoletniego dziecka poniżej lat 15, zakwalifikowano z art. 197 § 3 pkt. 2 k.k. w zw. z art. 197 § 1 k.k., w zb. art. 157 § 2 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 197 § 4 k.k., który zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat, drugi natomiast dotyczący grożenia w celu wywarcia wpływu na świadka, zakwalifikowano z art. 245 k.k., który zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W stosunku do oskarżonego nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w sprawie wyłudzenia pieniędzy przez kobietę podającą się za lekarza

Prokuratura Rejonowa w Szczecinku prowadzi śledztwo przeciwko 37-letniej kobiecie, która podając się za lekarza, wyłudziła pieniądze od dwóch starszych osób ze Szczecinka i okolic. Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dowodów ustalono, iż podejrzana ta odwiedziła osoby pokrzywdzone w ich mieszkaniach i wprowadzając te osoby w błąd co do możliwości zorganizowania usług medycznych, pobrała od jednej z nich pieniądze w kwocie 60 zł, od drugiej zaś pieniądze w kwocie 1 200 zł. Następnie wykorzystując nieuwagę tych osób, ukradła jednej z nich pieniądze w kwocie 3 300 zł, drugiej zaś pieniądze w kwocie 26 350 zł. Po zatrzymaniu podejrzanej tej przedstawiono zarzuty z art. 286 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. W toku przesłuchania przyznała się ona do popełnienia zarzucanych jej czynów, kwestionując jedynie wysokość zabranych pieniędzy. Prokurator skierował do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanej. Wniosek ten nie został jednak uwzględniony, w szczególności z tego powodu, że podejrzana pozbawiona została wolności w związku z wykonaniem wyroku, który wydany został w innej sprawie.

Dochodzenie prowadzone w sprawie pobicia 57 – letniego mężczyzny

Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim nadzoruje dochodzenie prowadzone w sprawie pobicia 57 – letniego mężczyzny, przez jego dwóch dorosłych synów, na terenie należącej do niego posesji w Starej Korytnicy (gmina Kalisz Pomorski) . Na podstawie przeprowadzonych w tej sprawie dowodów ustalono, iż mężczyźni ci znajdując się pod wpływem alkoholu postanowili rozliczyć się z ojcem za to, że jak sami wskazali, w przeszłości znęcał się on nad rodziną. Bez zezwolenia weszli na teren jego posesji i dotkliwie go pobili, uderzając i kopiąc po całym ciele oraz grożąc pozbawieniem życia, a także spaleniem domu. W czasie tego zdarzenia zniszczyli telefon komórkowy, skuter i rower należący do ojca. Telefon rzucili na ziemię i skakali po nim, rowerem rzucili o ścianę, zaś po skuterze skakali i uderzali w niego sztachetami. Sprawcom tym przedstawiono zarzuty naruszenia miru domowego, z art. 193 k.k., pobicia pokrzywdzonego, z art. 158 § 1 k.k., kierowania wobec niego gróźb karalnych, z art. 190 § 1 k.k., a także zarzut dotyczący zniszczenia mienia o łącznej wartości 2 300 zł, z art. 288 § 1 k.k. Podejrzani przyznali się do popełnienia tych czynów i złożyli wyjaśnienia w sprawie. Prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji i zobowiązał ich do stawiennictwa dwa razy w tygodniu w Komisariacie Policji w Kaliszu Pomorskim, a także do zakazu kontaktowania się osobistego i telefonicznego z pokrzywdzonym oraz do zakazu zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 100 metrów. W sprawie tej aktualnie wykonywane są czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla jej rozstrzygnięcia.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o dokonanie rozboju z użyciem noża

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu prowadzi śledztwo w sprawie rozboju z użyciem noża. Do zdarzenia doszło w dniu 8 listopada 2013 r., w budynku instytucji udzielającej pożyczek w Kołobrzegu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż 26 – letni mężczyzna podszedł do kasjerki obsługującej klientów przy jednym z biurek i okazując jej noż, a także grożąc natychmiastowym jego użyciem, zażądał wydania pieniędzy. Zamierzonego celu jednakże nie osiągnął, z uwagi na odmowę wydania pieniędzy. Sprawca ten został zatrzymany przez Policję. Prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k., który stanowi zbrodnię i zagrożony jest karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. W toku przesłuchania podejrzany ten przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia w sprawie. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Kołobrzegu zastosował wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zarzuty w sprawie narażenia uczestników spływu kajakowego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

W toku postępowania prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej w Kołobrzegu, w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu uczestników spływu kajakowego, zorganizowanego w dniu 17 lipca 2013 r. na rzece Parsęta, przedstawiono zarzuty organizatorowi tego spływu. Z przeprowadzonych w tej sprawie dowodów wynika, iż organizator ten nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku opieki i nadzoru nad uczestnikami spływu, nie kierował przebiegiem tego spływu i pozostawił jego uczestników bez nadzoru oraz możliwości udzielenia pomocy podczas pokonywania niebezpiecznego miejsca, tj. progu wodnego w rejonie miejscowości Pyszka. W trakcie pokonywania tego odcinka rzeki doszło do przewrócenia dwóch kajaków, w których płynęły cztery osoby. Jedna z tych osób w wieku 17 lat utonęła. Na podstawie tych ustaleń organizatorowi spływu zarzucono nieumyślne spowodowanie śmierci tej osoby i narażenie trzech pozostałych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. popełnienie czynu z art. 160 § 2 k.k., w zb. z art. 155 k.k., w zw. z art. 11 § 2 k.k. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i na tym etapie prowadzonego postępowania odmówił złożenia wyjaśnień. Dochodzenie prowadzone w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone.

Odpowiedź na krytykę przedstawioną w programie „Magazyn Ekspresu Reporterów”

W odniesieniu do programu „Magazyn Ekspresu Reporterów”, który wyemitowany został w dniu 29 października 2013 r. w Programie Drugim Telewizji Polskiej, wskazać należy, iż przedstawione w tym programie informacje co do sposobu prowadzenia postępowania przez Asesora Prokuratury Rejonowej w Sławnie, mają charakter wybiórczy i z tego powodu w sposób nierzetelny przedstawiają fakty. W informacji przekazanej dziennikarzowi Panu Pawłowi Kaźmierczakowi wskazano, iż na żądanie Asesora Prokuratury Rejonowej w Sławnie, z Sądu Rejonowego w Kołobrzegu przekazanych zostało 5 tomów akt związanych z prowadzonym postępowaniem karnym i liczące 7 kart akta zastępcze sprawy niezwiązanej z tym postępowaniem. Po odnalezieniu w jednym z przesłanych tomów dokumentu pełnomocnictwa, wobec braku zgody na wyłączenie tego dokumentu z akt sprawy, Asesor uznał za dowód rzeczowy całość przekazanych mu akt. Podejmując decyzję o umorzeniu postępowania prowadzonego w tej sprawie, wskazał na konieczność zwrócenia tych akt do Sądu. Mimo przekazania tych informacji, w programie wskazano jedynie na przekazanie Asesorowi paczki z materiałami niezwiązanymi ze sprawą, których ten nie przeczytał i wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Takie wybiórcze przedstawienia informacji o sprawie, ma charakter nierzetelny. Nieprawdziwa jest również przedstawiona w tym programie teza odnośnie prokuratorów nadzorujących śledztwo prowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i stosunków łączących te osoby z adwokatem, którego postępowanie dotyczyło. W informacjach przekazanych dziennikarzowi wskazano, iż śledztwo w tej sprawie nadzorował prokurator, który bezpośrednio podlegał Naczelnikowi V Wydziału Śledczego, nie zaś Kierownikowi, co do którego jedynie zgłaszane były zastrzeżenia odnośnie stosunków koleżeńskich łączących go z osobą, której postępowanie dotyczyło. Jednakże aby wyłączyć jakiekolwiek wątpliwości co do bezstronności, Prokurator Okręgowy w Koszalinie złożył wniosek o przekazanie sprawy do prowadzenia innej Prokuraturze. Udzielona w tym zakresie dziennikarzowi odpowiedź nie została jednak uwzględniona w przedstawionej informacji, a sugerujące pytanie dziennikarza zdane jednej z osób występujących w programie, doprowadziło do postawienia w nim nieprawdziwej tezy.

Akt oskarżenia w sprawie przyjęcia korzyści majątkowych przez lekarza rodzinnego

Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Rejonowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, który w związku z pełnieniem funkcji publicznej, w okresie od 1 września 2003 r. do 31 maja 2009 r. w Polanowie, przyjął od pacjentów pieniądze w łącznej kwocie 2 022 zł, w zamian za wystawienie zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. W toku prowadzonego w tej sprawie śledztwa ustalono, iż lekarz ten pomimo uzyskiwania wynagrodzenia za świadczoną pracę, przyjmował od trzynastu pacjentów pieniądze w różnych kwotach, od 20 zł do 50 zł, niejednokrotnie wzbudzając przeświadczenie, iż w przypadku braku stosownej opłaty świadczenie nie zostanie wykonane, a zaświadczenie lekarskie nie zostanie wystawione. Oskarżony był lekarzem rodzinnym tych pacjentów i brak było jakichkolwiek podstaw do uiszczania dodatkowych opłat za wizytę, lub wystawienie zaświadczenia. W akcie oskarżenia sformułowano łącznie trzynaście zarzutów. Każdy z opisanych czynów zakwalifikowano z art. 228 § 1 k.k., przy czym osiem z nich w zw. z art. 12 k.k. Czyny te zagrożone są karą pobawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Oskarżony przyznał się do popełnienia tych czynów, wyraził skruchę i zgodę na wymierzenie mu kary 3 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 6 lat próby, grzywny w wysokości 154 stawek dziennych, po 130 zł każda stawka, orzeczenie przepadku uzyskanych korzyści majątkowych w kwocie 2 022 zł oraz zaliczenie okresu zatrzymania na poczet kary grzywny. Dlatego też wraz z aktem oskarżenia przesłany został do Sądu wniosek o wymierzenie oskarżonemu kary, bez przeprowadzenia rozprawy.

Wyrok w sprawie związanej z zatonięciem pogłębiarki wraz z członkami załogi

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku wydał wyrok w sprawie dwóch kierowników zespołu holowniczego, składającego się między innymi z pogłębiarki, która zatonęła wraz z pięcioma członkami załogi, w dniu 17 października 2008 r., na polskich wodach terytorialnych, na wysokości miejscowości Gąski. Przeprowadzone w tej sprawie śledztwo pozwoliło na ustalenie, iż bezpośrednią przyczyną zatonięcia pogłębiarki było rzucenie na pełnym morzu kotwicy z tej jednostki. Decyzję tę, wbrew poleceniu kierownika zespołu holowniczego, podjął członek załogi pogłębiarki, który w wyniku tego zdarzenia poniósł śmierć. Dlatego też w zakresie tym prokurator podjął decyzję o umorzeniu śledztwa, wobec śmierci sprawcy czynu. W toku śledztwa ujawniono również liczne nieprawidłowości dotyczące przygotowania rejsu i sposobu jego prowadzenia. Osoby odpowiedzialne za naruszenie w tym zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu wodnym i sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, tj. dwóch kierowników zespołu holowniczego, oskarżono o popełnienie czynu z art. 174 § 1 k.k. w zb. z art. 220 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. Po przeprowadzeniu rozprawy Sąd co do zasady podzielił ustalenia prokuratora odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości. Skazując oskarżonych uznał, iż jeden z nich winien przede wszystkim ponieść odpowiedzialność za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu wodnym poprzez podjęcie decyzji o wyjściu w morze w niesprzyjających warunkach, mimo nieprawidłowo przygotowanego rejsu oraz jednostek w nim uczestniczących i oskarżonemu temu wymierzył karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Drugi zaś z nich winien przede wszystkim ponieść odpowiedzialność za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu wodnym poprzez kontynuowanie podróży w tych okolicznościach i oskarżonemu temu wymierzył karę roku pozbawienia wolności W odniesieniu do obu oskarżonych Sąd zawiesił wykonanie orzeczonych kar pozbawienia wolności na okres 2 lat i orzekł środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowiska kapitana statku lub równorzędnego na okres 3 lat. Prokurator ocenił ten wyrok jako słuszny.

Wyrok w sprawie zabójstwa popełnionego w związku z rozbojem

Sąd Okręgowy w Koszalinie wydał wyrok w sprawie zabójstwa 75 – letniej kobiety, dokonanego w miejscowości Chwalinki, gmina Barwice. Do zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 lipca 2011 r., kiedy to trzej sprawcy działając z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonej i zabrania należącego do niej mienia, zaatakowali ją w jej własnym domu. Wielokrotnie uderzając pokrzywdzoną przedmiotami twardymi, tępokrawędzistymi oraz tępymi, spowodowali u niej rozległe obrażenia głowy, krtani, klatki piersiowej oraz brzucha, które doprowadziły do ostrej niewydolności krążeniowo – oddechowej w przebiegu wstrząsu urazowo – krwotocznego oraz uduszenia. Następnie sprawcy ci zabrali znajdujący się na posesji samochód osobowy marki Fiat 126 p, gdzie umieścili ciało pokrzywdzonej i przewieźli je do pobliskiego zagajnika. Tam też zwłoki tej pokrzywdzonej zostały zakopane. Prokurator Rejonowy w Szczecinku skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko sprawcom tego czynu. Zbrodnia zabójstwa jakiej się dopuścili zakwalifikowana została z art. 148 § 2 pkt. 2 k.k. W odniesieniu do dwóch oskarżonych w akcie oskarżenia sformułowano również dwa odrębne zarzuty dotyczące kradzieży mienia z art. 278 § 1 k.k. i art. 279 § 1 k.k. Sąd Okręgowy w Koszalinie po rozpoznaniu tej sprawy wydał wyrok, w którym podzielił argumenty przedstawione przez prokuratora, uznał oskarżonych za winnych popełnienia wszystkich zarzucanych im czynów i wymierzył każdemu z nich kary po 25 lat pozbawienia wolności, wskazując dodatkowo, że oskarżeni ci mogą skorzystać z warunkowego, przedterminowego zwolnienia nie wcześniej, niż po odbyciu przez nich 20 lat z orzeczonych kar. Wyrok ten oceniony został przez prokuratora jako wyrok słuszny.

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W dniu 17 października 2013 r. obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji. W związku z tym prokuratorzy okręgu koszalińskiego przez cały tydzień, tj. od dnia 14 października 2013 r. do 18 października 2013 r. podejmować będą działania zmierzające do upowszechnienia instytucji mediacji. Każdego dnia dyżurujący prokuratorzy przybliżą osobom zainteresowanym zasady stosowania instytucji mediacji w postępowaniu karnym. W dniu 18 października 2013 r. wyznaczeni prokuratorzy brać będą udział w dyżurach mediacyjnych pełnionych w Sądach Rejonowych w okręgu koszalińskim. Informacja na temat instytucji mediacji dostępna jest na stronie internetowej Polskiego Centrum Mediacji – www.mediator.org.pl.

Śledztwo w sprawie zabójstwa 25 – letniej kobiety

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie pozbawienia życia 25 – letniej kobiety. Do zdarzenia doszło w dniu 30 września 2013 r. w Koszalinie. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń 40 - letni sprawca zaatakował pokrzywdzoną w mieszkaniu, w którym wspólnie przebywali. Dziesięciokrotnie zadając jej ciosy młotkiem w okolice głowy i twarzoczaszki, spowodował uraz czaszkowo – mózgowy, który doprowadził do natychmiastowej śmierci. W sprawie tej prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut z art. 148 § 1 k.k. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wskazując, iż uderzył pokrzywdzoną, lecz nie chciał jej zabić. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował wobec tego sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Aktualnie w śledztwie tym wykonywane są czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy.

Akt oskarżenia w sprawie wyłudzeń popełnionych na szkodę 79- letniej kobiety

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie skierowała do Sadu Rejonowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi B., który wykorzystując podeszły wiek 79 – letniej pokrzywdzonej oraz niezdolność do należytego rozumienia podejmowanych przez nią działań, doprowadził ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w tym własnym mieszkaniem. W akcie oskarżenia sformułowano łącznie dziewięć zarzutów. Pięć z nich dotyczy działań podejmowanych przez oskarżonego w odniesieniu do 79 – letniej pokrzywdzonej, którą sprawca ten doprowadził do zawarcia trzech umów o świadczenia telekomunikacyjne, umowy o kredyt oraz umów powodujących w konsekwencji przeniesienie własności mieszkania na inną osobę. Po zawarciu tych umów przez pokrzywdzoną oskarżony uzyskał od niej telefony komórkowe o łącznej wartości 3 067 zł, pieniądze pochodzące z kredytu w kwocie 2 040,82 zł oraz pieniądze pochodzące ze sprzedaży mieszkania w kwocie 30 000 zł. Czyny te zakwalifikowano z art. 286 § 1 k.k. Cztery pozostałe zarzuty opisane w akcie oskarżenia dotyczą wyłudzenia przez oskarżonego pieniędzy w kwocie 3 411,57 zł (art. 286 § 1 k.k.), kradzieży telefonu o wartości 350 zł (art. 278 § 1 k.k.), udzielenia ustalonej osobie środka odurzającego w postaci 0,2 g marihuany ( art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), a także stosowania groźby wobec pracownika Urzędu Miejskiego w Koszalinie, w celu zmuszenia go do wydania powtórnego zaświadczenia o zagubieniu dowodu osobistego i znieważenia tego urzędnika ( art. 224 § 2 k.k. i art. 226 § 1 k.k., w zw. z art. 11 § 2 k.k.). W stosunku do tego oskarżonego nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W sprawie tej prokurator skierował również do Sądu Okręgowego w Koszalinie pozew o stwierdzenie nieważności umów zawartych przez pokrzywdzoną, które w konsekwencji doprowadziły do przeniesienia własności mieszkania na inną osobę, wskazując, iż w czasie zawierania tych umów pokrzywdzona znajdowała się ona w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli (art. 82 k.c.). Pozew ten przyjęty został przez Sąd do rozpoznania. Przed skierowaniem tego pozwu prokurator wniósł o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie o uznanie czynności prawnych za nieważne, poprzez ustanowienie zakazu zbywania tego mieszkania i wpisanie tego zakazu do księgi wieczystej. Sąd Okręgowy w Koszalinie uwzględnił wniosek prokuratora i udzielił takiego zabezpieczenia. Postanowienie zaskarżone zostało przez obecnego właściciela mieszkania do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, gdzie sprawę tę przekazano. W stosunku do pokrzywdzonej prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie wniosek o ubezwłasnowolnienie. W dniu 27 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie uwzględnił wniosek prokuratora i orzekł o jej całkowitym ubezwłasnowolnieniu.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy, który wjechał samochodem w trzy osoby stojące na przystanku autobusowym

Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko 22 – letniemu sprawcy, który w dniu 29 lipca 2012 r. w Kołobrzegu, wjechał kierowanym przez siebie samochodem osobowym w trzy dziewczyny stojące na przystanku autobusowym, powodując śmierć jednej z nich i raniąc dwie pozostałe. W akcie oskarżenia sformułowano trzy zarzuty dotyczące: - prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego w postaci marihuany (z art. 178 § 1 k.k.), - zabójstwa jednej osoby oraz usiłowania pozbawienia życia dwóch pozostałych i spowodowania u jednej z nich uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, u drugiej zaś obrażeń ciała naruszających funkcjonowanie narządów na okres powyżej 7 dni (z art. 148 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k., w zw. z art. 156 § 1 pkt.2 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 3 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k.), - stosowania przemocy wobec czterech interweniujących funkcjonariuszy Policji w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowej zatrzymania na miejscu przestępstwa i pobrania krwi do badań procesowych oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednego z nich (z art. 224 § 2 k.k. i art. 222 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.). W toku prowadzonego w tej sprawie śledztwa ustalono, iż przed popełnieniem tych czynów oskarżony używając preparatów konopi indyjskich, wprawił się w stan znacznego odurzenia substancją psychoaktywną, który skutkował zakłóceniem czynności psychicznych. Z tego powodu nie mógł on w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów rozpoznać ich znaczenia, ani też pokierować swoim postępowaniem. Stan jego niepoczytalności nie wyłącza jednak odpowiedzialności karnej, albowiem oskarżony ten sam wprawił się w stan odurzenia powodujący wyłączenie jego poczytalności, które co najmniej mógł przewidzieć. Dlatego też w kwalifikacji prawnej zarzucanych mu czynów powołano dodatkowo art. 31 § 1 i 3 k.k. W stosunku do oskarżonego nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia ponad 700 000 złotych

Prokurator Rejonowy w Białogardzie skierował do Sądu Rejonowego w Białogardzie akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom, którym zarzuca się wyłudzenie pieniędzy w łącznej kwocie 721 931,32 zł, na szkodę 3 banków i jednej instytucji finansowej. W akcie oskarżenia sformułowano łącznie 61 zarzutów. Opisane w nich czyny popełnione zostały w okresie od września 2006 r. do września 2009 r. w Połczynie Zdroju Za zgromadzonych w tej sprawie dowodów wynika, iż dwie z osób oskarżonych, prowadząc na terenie Połczyna Zdroju działalność gospodarczą o tej samej nazwie, zawierały za pośrednictwem znanej im osoby umowy kredytowe, przedkładając w bankach podrobione dokumenty, w tym te dotyczące zatrudnienia w prowadzonych przez nie firmach. Większość z tych umów zawarta została na nazwiska innych osób, które o fakcie tym nie wiedziały. Jednej z tych oskarżonych przedstawiono zarzuty dotyczące łącznie 33 czynów, drugiej zaś zarzuty dotyczące 25 czynów. Oskarżone częściowo przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów, składając wyjaśnienia w tej sprawie. W stosunku do osoby, która współdziałała w wyłudzeniu tych kredytów zajmując się pośrednictwem kredytowym, materiały wyłączono do odrębnego postępowania, a prowadzone przeciwko tej osobie śledztwo zawieszono z uwagi na to, iż nie zdołano dotychczas ustalić miejsca jej pobytu. W akcie oskarżenia sformułowano również zarzuty przeciwko dodatkowym trzem osobom, które współdziałały z oskarżonymi w uzyskaniu łącznie dwóch kredytów - na kwotę 6 983,24 zł oraz 14084,51 - wiedząc, że w banku przedkładane są fałszywe dokumenty dotyczące zatrudnienia kredytobiorcy. Osoby te nie przyznały się do popełnienia zarzucanego im czynu.

Uzupełnienie zarzutów sprawcy podejrzanemu o wyłudzenie mieszkania od 79- letniej kobiety

W Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie trwają czynności zmierzające do zakończenia śledztwa prowadzonego przeciwko Sylwestrowi B., który wykorzystując podeszły wiek 79 – letniej pokrzywdzonej oraz niezdolność do należytego rozumienia podejmowanych przez nią działań, doprowadził ją do niekorzystnego rozporządzenia między innymi własnym mieszkaniem. W wyniku podjętych przez tego sprawcę działań pokrzywdzona zawarła umowę przeniesienia własności mieszkania na rzecz właściciela lombardu, w celu zabezpieczenia spłaty udzielonej temu sprawcy pożyczki w kwocie 20 000 zł, a także umowę sprzedaży tego mieszkania właścicielowi lombardu za kwotę 30 000 zł. Podejrzany uzyskał również pochodzące z tej sprzedaży pieniądze. W zakresie tym prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie pozew o stwierdzenie nieważności umów zawartych przez pokrzywdzoną z uwagi na to, że w czasie zawierania tych umów znajdowała się ona w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli (art. 82 k.c.). Przed skierowaniem tego pozwu prokurator wniósł o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie o uznanie czynności prawnych za nieważne, poprzez ustanowienie zakazu zbywania tego mieszkania i wpisanie tego zakazu do księgi wieczystej. Sąd Okręgowy w Koszalinie uwzględnił wniosek prokuratora i udzielił takiego zabezpieczenia. Postanowienie zaskarżone zostało przez obecnego właściciela mieszkania do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, gdzie sprawę tę przekazano W toku prowadzonego w tej sprawie śledztwa ustalono również, iż podejrzany doprowadził pokrzywdzoną do zawarcia trzech umów o świadczenia telekomunikacyjne, uzyskując otrzymane od operatorów sieci komórkowej telefony, o łącznej wartości 3 067 zł, a także do zawarcia umowy kredytu gotówkowego, uzyskując pochodzące z tego kredytu pieniądze w kwocie 2 040,82 zł. Niezależnie od czynów popełnionych na szkodę tej osoby, podejrzany ten dodatkowo wyłudził z banku pieniądze w kwocie 3 411,517, ukradł telefon o wartości 350 zł, udzielił ustalonej osobie środka odurzającego w postaci 0,2 g marihuany, a także stosował groźby wobec pracownika Urzędu Miejskiego w Koszalinie, w celu zmuszenia go do wydania powtórnego zaświadczenia o zagubieniu dowodu osobistego, a także znieważył tego urzędnika. Wszystkie te czyny opisane zostały w postanowieniu o uzupełnieniu zarzutów podejrzanemu, który w części przyznał się do ich popełnienia, składając wyjaśnienia w sprawie. W stosunku do tego podejrzanego nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Akt oskarżenia w sprawie uporczywego naruszenia praw pracowniczych oraz przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych w odniesieniu do 107 zatrudnionych osób.

Prokurator Rejonowy w Kołobrzegu skierował do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu akt oskarżenia przeciwko przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie Kołobrzegu i Drozdowa, który w okresie od sierpnia 2006 r. do czerwca 2010 r. uporczywie naruszał prawa pracownicze oraz przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych w odniesieniu do 107 zatrudnionych osób. Pracodawca ten poświadczał nieprawdę co do wysokości faktycznie wypłaconego wynagrodzenia w dokumentach składanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Urzędzie Skarbowym, lub też nie składał tego rodzaju dokumentów, mimo ciążącego na nim obowiązku. Zachowania te miały istotne znaczenie dla prawidłowego naliczania wysokości składek ubezpieczeniowych, zdrowotnych oraz emerytalnych, a także należności podatkowych. W akcie oskarżenia sformułowano łącznie 267 zarzutów zakwalifikowanych z art. 271 § 1 k.k., art. 218 § 1a k.k., art. 219 k.k. i inne. Przestępstwa skierowane przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 § 1 a k.k. i art. 219 k.k. zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do lat 2, zaś przestępstwa skierowane przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 271 § 1 k.k. zagrożone są karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.

Akt oskarżenia w sprawie włamania do elektronicznego systemu bankowego i kradzieży pieniędzy w kwocie 213 396,18 złotych

Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Sylwii C. – zatrudnionej na stanowisku kasjerki w jednym z banków mających swój oddział w Koszalinie, której zarzucono dokonywanie zmian w zapisach danych informatycznych w elektronicznym systemie bankowym, włamanie do tego systemu i kradzież pieniędzy w łącznej kwocie 213 396,18 zł. W toku prowadzonego w tej sprawie śledztwa ustalono, iż oskarżona ta w okresie od sierpnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., zmieniając zapisy danych informatycznych w systemie bankowym, bezzasadnie przyznawała kredyty odnawialne, a następnie wypłacała pieniądze bezpośrednio w kasie, lub też przelewała je na rachunki bankowe, do których miała dostęp. Działając w ten sposób zabrała pieniądze w łącznej kwocie 213 396,18 zł, na szkodę banku, w którym pracowała. W okresie od czerwca 2011 r. do 4 czerwca 2012 r., chcąc wykazać aktywność w zakresie sprzedaży produktów bankowych, oskarżona ta zmieniła zapisy danych informatycznych w elektronicznym systemie bankowym w odniesieniu do 14 rachunków bankowych i bez zawarcia niezbędnych umów otworzyła 11 rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych. Oskarżona ta w toku śledztwa przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów z art. 268a § 1 k.k., w zw. z art. 12 k.k. oraz art. 279 § 1 k.k., art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k., w zw. z art. 12 k.k. i złożyła wyjaśnienia w sprawie, a także wniosek o wymierzenie kary bez przeprowadzenia rozprawy. Prokurator wniosek ten uwzględnił i do aktu oskarżenia dołączył wniosek o wymierzenie oskarżonej łącznej kary 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 6 lat próby, orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w całości, poprzez zapłatę na rzecz banku kwoty 213 396,18 zł, a także zakazu zajmowania stanowisk związanych z odpowiedzialnością materialną na okres 6 lat.

Tymczasowe aresztowanie w sprawie gwałtu popełnionego ze szczególnym okrucieństwem

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu prowadzi śledztwo przeciwko Eugeniuszowi P. podejrzanemu o zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem 9- letniej dziewczynki i grożenie jej pozbawieniem życia w sytuacji ujawnienia tego faktu innym osobom. Do zdarzenia doszło w dniu 24 czerwca 2013 r. w Kołobrzegu. W toku przesłuchania podejrzany ten nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Prokurator skierował w tej sprawie wniosek o tymczasowe aresztowania tego sprawcy i Sąd wniosek ten uwzględnił. Zarzucany temu podejrzanemu czyn z art. 197 § 3 pkt. 2 k.k. w zw. z art. 197 § 1 i 4 k.k. zagrożony jest karą od 5 do 15 lat pozbawienia wolności, zaś czyn z art. 245 k.k. karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie dotyczącej Radosława A.

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie dotyczącej Radosława A., który w dniu 17 czerwca 2013 r. nie wrócił do Aresztu Śledczego w Koszalinie. Zawiadomienie w tej sprawie złożył Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie wskazując, iż odbywający karę pozbawienia wolności Radosław A., korzystając z zezwolenia na czasowe opuszczenie aresztu, nie wrócił tam, mimo upływu wyznaczonego terminu. Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dokumentów prokurator uznał, iż Radosław A. nie wrócił do Aresztu Śledczego w Koszalinie z uwagi na to, że od dnia 17 czerwca 2013 r. przebywa w szpitalu. Fakt ten usprawiedliwia jego niestawiennictwo w areszcie i powoduje, iż w sprawie tej brak jest podstaw do wszczęcia postępowania o czyn z art. 242 § 2 k.k.

Wniosek o wstrzymanie wykonania kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec Radosława A.

Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu wniosek o wstrzymanie wykonania kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec Radosława A., które wykonane mają zostać w okresie od 28 czerwca 2013 r. do 28 lutego 2016 r. Wniosek ten złożony został w związku z toczącym się w tych sprawach postępowaniem o ułaskawienie Radosława A. Skierowanie tego wniosku uzasadnia obecny stan zdrowia skazanego, który przebywa w szpitalu i zgodnie z zaświadczeniem lekarskim nie może być leczony w jednostce penitencjarnej. Prokurator Okręgowy w Koszalinie miał na uwadze również informacje odnośnie trudności w codziennym funkcjonowaniu Radosława A. w Areszcie Śledczym w Koszalinie, z uwagi na stan rozwoju umysłowego. Pozytywne rozpoznanie tego wniosku, jak i poprzedniego wniosku złożonego przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, umożliwi temu skazanemu pozostawanie na wolności do czasu zakończenia prowadzonego w tych sprawach postępowania o ułaskawienie.

Wniosek o udzielenie skazanemu Radosławowi A. przerwy w odbywaniu kar pozbawienia wolności.

Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu wniosek o udzielenie Radosławowi A. przerwy w odbywaniu kar pozbawienia wolności, z uwagi na wszczęte postępowanie w sprawie o ułaskawienie tego skazanego. Kierując ten wniosek Prokurator Okręgowy w Koszalinie miał na uwadze przede wszystkim fakt umieszczenia Radosława A. w szpitalu, uzyskane informacje odnośnie poważnych trudności w jego codziennym funkcjonowaniu w Areszcie Śledczym w Koszalinie oraz potrzebę przeprowadzenia wszystkich procedur związanych z postępowaniem w sprawie o ułaskawienie. Jeżeli Sąd uwzględni wniosek Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, Radosław A. będzie korzystał z przerwy w odbywaniu kar pozbawienia wolności do czasu zakończenia postępowania w sprawie o ułaskawienie.

Tymczasowe aresztowanie osób podejrzanych o uprawianie konopi

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko 43- letniej kobiecie i 39- letniemu mężczyźnie podejrzanym o uprawianie na terenie Koszalina, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, 351 sztuk roślin konopi innych niż włókniste, które mogły dostarczyć znacznej ilości ziela konopi oraz o posiadanie wbrew przepisom ustawy znacznej ilości środków odurzających w postaci marihuany, o łącznej wadze 221,415 gram. Czyn ten zakwalifikowany z art. 62 ust. 2 i 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w zb. z art. 63 ust.3 i 1 cyt. ustawy, przy zast. art. 11 § 2 k.k., zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Odpowiedź na krytykę przedstawioną w programie „Państwo w Państwie”

W odniesieniu do tezy przedstawionej w programie „Państwo w Państwie”, wyemitowanym w Telewizji Polsat News w dniu 21 kwietnia 2013 r., z której wynika, iż wpływ na podjęcie decyzji o umorzeniu śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Koszalinie w sprawie nieprawidłowości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Koszalinie mogła mieć zmiana na stanowisku Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, wskazać należy, iż teza ta jest nieprawdziwa. Śledztwo w tej sprawie od samego początku do końca, tj. od dnia 23 czerwca 2008 r., do dnia 30 czerwca 2011 r. prowadził ten sam prokurator z V Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. W toku tego śledztwa ani Pan Prokurator Janusz Rychliński pełniący funkcję Prokuratora Okręgowego w Koszalinie do dnia 22 listopada 2010 r., ani też Pan Prokurator Jerzy Ożóg pełniący funkcję Prokuratora Okręgowego w Koszalinie od dnia 23 listopada 2010 r., nie wydawał temu prokuratorowi poleceń dotyczących prowadzenia postępowania w tej sprawie. Po wydaniu postanowień o przedstawieniu zarzutów trzem osobom i wykonaniu czynności z ich udziałem, w dniu 29 marca 2010 r. prokurator podjął decyzję o powołaniu w tej sprawie biegłych z zakresu rachunkowości. Opinia biegłych wpłynęła do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie w dniu 22 czerwca 2011 r. Na podstawie analizy zgromadzonego w tej sprawie na ponad 10 000 kart materiału dowodowego, w tym ustaleń wynikających z opinii wydanej przez biegłych, w dniu 30 czerwca 2011 r. prokurator podjął decyzję o umorzeniu śledztwa. Z przedstawionych powyżej faktów wynika, iż jedyną i wyłączną podstawę do podjęcia decyzji o umorzeniu prowadzonego śledztwa miały ustalenia wynikające z przeprowadzonych w tej sprawie dowodów, opisane w uzasadnieniu wydanego w tym zakresie postanowienia. Wskazać przy tym należy, iż kwestia ta byłą przedmiotem zapytania skierowanego przez dziennikarza tego programu Panią Agnieszkę Zalewską do Rzecznika Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Udzielona w tym zakresie odpowiedź nie została jednak przedstawiona w wyemitowanym programie telewizyjnym.

Śledztwo w sprawie zabójstwa 23-letniego mężczyzny.

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 23-letniego mężczyzny. Na podstawie zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego ustalono, iż czynu tego dopuściła się konkubina pokrzywdzonego, która zadała mu cios nożem w klatkę piersiową. Do zdarzenia doszło w dniu 18 maja 2013 r. w Koszalinie. Podejrzana, której przedstawiono zarzut z art. 148 § 1 k.k., przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia odnośnie okoliczności tego zdarzenia. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 65-letniego mężczyzny.

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko Danielowi K. podejrzanemu o usiłowanie pozbawienia życia 65- letniego mężczyzny, poprzez zadanie mu ciosu siekierą w głowę. Do zdarzenia doszło w dniu 11 maja 2013 r., w Kazimierzu Pomorskim. Sprawca ten zamierzonego celu nie osiągnął, z uwagi na udzieloną pokrzywdzonemu pomoc medyczną. W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony doznała obrażeń głowy, powodujących chorobę realnie zagrażającą życiu. Czyn ten, zakwalifikowany z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 k.k., w zb. z art. 156 § 1 pkt. 2 k.k. , przy zast. art. 11 § 2 k.k. stanowi zbrodnię zagrożoną karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. W stosunku do tego podejrzanego na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa kobiety w miejscowości Krupy, gmina Darłowo.

Prokurator Rejonowy w Koszalinie skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko dwóm sprawcom, którym zarzucono, iż w nocy z 13 na 14 grudnia 2011r., w miejscowości Krupy, gmina Darłowo, działając z zamiarem bezpośrednim, pozbawili życia 50 – letnią kobietę. Z ustaleń śledztwa wynika, iż sprawcy zaatakowali pokrzywdzoną w pobliżu miejsca jej zamieszkania i po wielokrotnym uderzaniu rękami i drewnianym kołkiem po głowie, przyduszaniu kolanami barków i twarzy oraz podtapianiu w wodzie znajdującej się w pobliskim rowie, spowodowali powstanie u niej rozległych obrażeń głowy i lewej reki. Następnie związując nogi pokrzywdzonej sznurkiem i przywiązując do niego betonowy bloczek, wrzucili ją do studni wypełnionej wodą, w wyniku czego poniosła ona śmierć na skutek utonięcia. Oskarżonym tym, oprócz zarzutu zabójstwa z art. 148 § 1 k.k., przedstawiono również zarzut wdarcia się do domu, w którym zamieszkiwała pokrzywdzona, po uprzednim wybiciu szyby w oknie i zniszczenia oraz uszkodzenia znajdującego się w tym mieszkaniu mienia. Łączną wartość zniszczonego mienia i powstałych uszkodzeń ustalono na kwotę 2 750 zł, a czyn ten zakwalifikowano z art. 193 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. W stosunku do oskarżonych nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o doprowadzenie 79- letniej kobiety do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi postępowanie przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o doprowadzenie 79 – letniej kobiety do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w łącznej kwocie co najmniej 60 808,71 zł. Z ustaleń tego postępowania wynika, iż podejrzany wykorzystując podeszły wiek pokrzywdzonej, a także niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania, doprowadził ją do zawarcia czterech umów, powodujących powstanie niekorzystnych dla niej skutków finansowych. Na podstawie jednej z tych umów, pokrzywdzona przeniosła własność mieszkania, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, udzielonej w kwocie 20 000 zł. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty dotyczące wyłudzenia mienia, z art. 286 § 1 k.k. oraz zarzut dotyczący stosowania groźby wobec pracownika Urzędu Miejskiego w Koszalinie, w celu zmuszenia do wydania powtórnego zaświadczenia o zagubieniu dowodu osobistego, a także znieważenia tego urzędnika, z art. 224 § 2 k.k. i art. 226 § 1 k.k., w zw. z art. 11 § 2 k.k. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wyrok w sprawie rozboju z użyciem broni palnej w Darłowie.

Sąd Okręgowy w Koszalinie wydał wyrok w sprawie rozboju z użyciem broni palnej, dokonanego na pracowniku Urzędu Pocztowego w Darłowie. Do zdarzenia doszło w dniu 2 września 2011 r., kiedy to uzbrojony i zamaskowany 26 - letni mężczyzna wtargnął do budynku Urzędu Pocztowego w Darłowie i używając broni palnej oraz grożąc natychmiastowym jej użyciem, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 4 417,54 zł. W trakcie tego zdarzenia wyłamał on roletę przy stanowisku obsługi klienta, powodując uszkodzenia o łącznej wartości 984 zł. Następnie w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych pieniędzy, uciekając z miejsca zdarzenia, usiłował pozbawić życia dwóch funkcjonariuszy Policji, oddając w ich kierunku co najmniej 4 strzały z broni palnej, które okazały się niecelne. Sprawca ten nie miał zezwolenia na posiadanie broni palnej w postaci rewolweru Magnum kal. 380 (9mmm) oraz wykonanego samodziałowo rewolweru kal. 9 mm, którą tego dnia posługiwał się. Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował w tej sprawie do Sądu akt oskarżenia, w którym w odniesieniu do sprawcy tych czynów sformułowano łącznie pięć zarzutów, w tym zarzut dotyczący rozboju z użyciem broni palnej, zakwalifikowany z art. 280 § 2 k.k. i zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa dwóch funkcjonariuszy Policji, zakwalifikowany z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i inne. Sąd Okręgowy w Koszalinie po rozpoznaniu tej sprawy wydał wyrok, w którym uznał oskarżonego za winnego popełnienie wszystkich zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 12 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten oceniony został przez prokuratora jako wyrok słuszny.

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Okręgowego w Koszalinie od wyroku wydanego w sprawie poświadczenia nieprawdy przez rzeczoznawcę majątkowego.

Sprawa dotyczyła poświadczenia nieprawdy w sporządzonym operacie szacunkowym, przez rzeczoznawcę majątkowego działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co do okoliczności mających znaczenie prawne dla postępowania dotyczącego zabezpieczenia kredytu bankowego i w konsekwencji co do wartości szacowanych nieruchomości położonych w Dźwirzynie, gmina Kołobrzeg, których wartość zawyżono o 61,55%, tj. czynu z art. 271 § 3 k.k. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowany został do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu w dniu 31 października 2007 r. Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2011 r. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu ustalając, iż czyn oskarżonego wypełnia znamiona czynu z art. 271 § 1 k.k. i eliminując z jego opisu wyrażenie „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej” oraz uznając, że czyn oskarżonego charakteryzuje się znikomą społeczną szkodliwością, umorzył postępowanie karne prowadzone wobec oskarżonego. Wyrok ten został zaskarżony przez prokuratora w apelacji wniesionej do Sądu Okręgowego w Koszalinie. W podniesionych zarzutach odwoławczych prokurator przede wszystkim kwestionował ustalenie Sądu co do tego, iż oskarżony nie działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz stwierdzenie, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu jest znikomy. Podnosząc takie zarzuty, wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Sąd Okręgowy w Koszalinie nie podzielił argumentów przedstawionych przez prokuratora i utrzymując zaskarżony wyrok w mocy, uznał apelację za oczywiście bezzasadną. Od powyższego wyroku prokurator wniósł kasację do Sądu Najwyższego, podnosząc zarzuty zmierzające przede wszystkim do zakwestionowania oceny Sądu co do tego, iż oskarżony nie działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i przyjęcia przez Sąd, iż popełniony przez niego czyn wyczerpuje znamiona czynu opisanego w art. 271 § 1 k.k., nie zaś w art. 271 § 3 k.k. oraz ustaleń Sądu co do tego, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu jest znikomy i w konsekwencji umorzenia prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego. Po rozpoznaniu kasacji Sąd Najwyższy podzielił twierdzenie prokuratora co do obrazy prawa materialnego, tj. art. 271 § 3 k.k., poprzez przyjęcie przez Sąd, iż oskarżony nie działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wskazując, iż okoliczność ta ma znaczenie zarówno dla przyjęcia prawidłowej kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu, jak i oceny stopnia społecznej szkodliwości tego czynu, przede wszystkim z tego powodu uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie i utrzymany przez ten Sąd wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie i sprawę przekazał Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Akt oskarżenia w sprawie zatonięcia pogłębiarki wraz z członkami załogi.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie zakończyła śledztwo prowadzone w związku z zatonięciem w dniu 17 października 2008 r., na polskich wodach terytorialnych, na wysokości miejscowości Gąski, pogłębiarki wraz z pięcioma członkami załogi . Przeprowadzone postępowanie pozwoliło na ujawnienie licznych nieprawidłowości w zakresie przygotowania rejsu i sposobu jego prowadzenia oraz ustalenie, które z nich mogły doprowadzić, a które doprowadziły do powstania katastrofy w ruchu wodnym. Z ustaleń tych wynika, iż nieprawidłowym było podjęcie decyzji o wyjściu w morze przy ustalonej prognozie pogody, z niewłaściwie przygotowaną pogłębiarką oraz nieskorzystanie z portu schronienia. Odpowiedzialnymi za taki stan rzeczy były osoby pełniące funkcję kierownika zespołu holowniczego, którym przedstawiono zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu wodnym oraz niedopełnienia obowiązku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. o czyn z art. 174 § 1 k.k. oraz art. 220 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. i do Sądu Rejonowego w Koszalinie skierowano akt oskarżenia. Natomiast bezpośrednią przyczyną zatonięcia pogłębiarki było rzucenie na pełnym morzu kotwicy z tej jednostki. Decyzję tę, wbrew poleceniu kierownika zespołu holowniczego, podjął członek załogi pogłębiarki, który w wyniku tego zdarzenia poniósł śmierć. Dlatego też w zakresie tym prokurator podjął decyzję o umorzeniu śledztwa, wobec śmierci sprawcy czynu.

Konferencja Prokuratury Generalnej nt. „Jak skutecznie chronić ofiary przemocy”.

W dniu 4 grudnia 2012 r. w Prokuraturze Generalnej odbędzie się konferencja naukowa na temat „Jak skutecznie chronić ofiary przemocy”. Konferencja ta transmitowana będzie w godzinach od 10.00, do 16.00 za pośrednictwem Internetu, pod adresem www..lex.pl/przemoc-w-rodzinie . Informacje na temat przebiegu tej konferencji dostępne są na stronie internetowej Prokuratury Generalnej - www.pg.gov.pl.

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa dwóch mężczyzn w Kołobrzegu.

Prokuratur Rejonowy w Kołobrzegu skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Damianowi R., któremu zarzucono, iż w dniu 9 marca 2012 r. w Kołobrzegu, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia dwóch mężczyzn, zadał im ciosy nożem w okolice szyi i klatki piersiowej, powodując powstanie obrażeń skutkujących ich śmiercią. Czyny te zakwalifikowane zostały z art. 148 § 1 k.k. Oskarżonemu temu zarzucono ponadto, iż w dniu 9 marca 2012 r., wbrew przepisom ustawy, posiadał poporcjowane w pięciu woreczkach środki odurzające w postaci ziela konopi, o łącznej wadze 4,067 g. Czyn ten zakwalifikowany został z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Oskarżony przyznał się jedynie do posiadania środków odurzających. W odniesieniu do przedstawionych mu w toku śledztwa zarzutów zabójstwa dwóch mężczyzn wyjaśnił, że działał w swojej obronie i obronie rodziny. W stosunku do oskarżonego nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Prokurator Rejonowy w Koszalinie skierowała do Sądu Rejonowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, którym zarzucono wyłudzenie pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, w związku z działalnością jednego z Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koszalinie. Osobie prowadzącej ten zakład zarzucono, iż w okresie od dnia 30 maja 2008 r., do dnia 31 grudnia 2009 r., w Koszalinie, udzielając świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz będąc uprawnioną do wystawiania dokumentów, poświadczyła w fakturach VAT nieprawdę co do faktu wykonania i rodzaju wykonanych usług medycznych - okoliczności mających znaczenie prawne - i wprowadzając w ten sposób w błąd Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez wypłatę nienależnej refundacji kosztów, w łącznej kwocie 26 848,20 zł. Czyn ten zakwalifikowany został z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 3 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k. Jednej z osób zatrudnionych w tym zakładzie na stanowisku pielęgniarki zarzucono, iż w okresie od 27 lutego 2009 r., do 28 lutego 2010 r., w Koszalinie, nakłoniła inną osobę do podrobienia podpisów na dokumentach dotyczących świadczonych usług pielęgniarskich i poświadczając nieprawdę co do wykonania tych usług, wprowadziła w błąd Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez wypłatę nienależnej refundacji kosztów, w łącznej kwocie 664,70 zł. Czyn ten zakwalifikowany został z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art.18 § 2 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k. Drugiej z osób zatrudnionych w tym zakładzie na stanowisku pielęgniarki zarzucono, iż w okresie od 30 października 2008 r., do 31 grudnia 2009 r., w Koszalinie, podrobiła podpisy na dokumentach dotyczących świadczonych usług pielęgniarskich i poświadczając nieprawdę co do wykonania tych usług, wprowadziła w błąd Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez wypłatę nienależnej refundacji kosztów, w łącznej kwocie 545,10 zł. Czyn ten zakwalifikowany został z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k. W odniesieniu do oskarżonych prokurator skierował wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy.

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 86 – letniej kobiety.

Prokurator Rejonowy w Drawsku Pomorskim skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w dniu 21 kwietnia 2012 r. w miejscowości Sikory, gmina Czaplinek, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojej matki, poprzez zadanie pokrzywdzonej ciosu nożem w szyję po stronie lewej, spowodował powstanie obrażeń ciała, które doprowadziły do ostrej niewydolności krążeniowo – oddechowej i natychmiastowego zgonu. Czyn zarzucany oskarżonemu, zakwalifikowany z art. 148 § 1 k.k., stanowi zbrodnię, zagrożoną karą od 8 lat pozbawienia wolności, karą 25 lat pozbawienia wolności i karą dożywotniego pozbawienia wolności. Wobec oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Międzynarodowy Dzień Mediacji.

W dniu 18 października 2012 r. obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji. Tego dnia w Prokuraturze Generalnej odbędzie się konferencja naukowa na temat „Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego”, która transmitowana będzie za pośrednictwem Internetu, pod adresem www.debta.lex.pl/mediacje. Informacje na temat przebiegu tej konferencji dostępne są na stronie internetowej Prokuratury Generalnej - www.pg.gov.pl. W prokuraturach okręgu koszalińskiego wyznaczeni prokuratorzy przybliżą zainteresowanym kwestie dotyczące stosowania tej instytucji w postępowaniu karnym. Informacje na temat instytucji mediacji dostępne są na stronie internetowej Polskiego Centrum Mediacji – www.mediator.org.pl.

Odpowiedź na krytykę prasową zawartą w artykule pt. „Czyn nie nosi znamion zabronionego(?!)”.

W nawiązaniu do artykułu prasowego zatytułowanego.„Czyn nie nosi znamion zabronionego(?!)” autorstwa Mirosława Kwiatkowskiego, opublikowanego w Dzienniku Kurier Szczeciński w dniu 28 września 2012 r., wskazać należy, iż zawarta w tym artykule wypowiedź dotycząca postępowania karnego prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie w sprawie niealimentacji (art. 209 § 1 k.k.), jest niepełna. Opisywane w tym artykule postanowienie o umorzeniu dochodzenia zostało bowiem w dniu 24 kwietnia 2012 r. uchylone. Po uzupełnieniu postępowania dowodowego, w dniu 14 sierpnia 2012 r. wydano w tej sprawie postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu. Dochodzenie to nie zostało dotychczas zakończone.

Postępowanie prowadzone w sprawie katastrofy komunikacyjnej w okolicach Poczdamu w Niemczech.

W związku z ukazującymi się informacjami prasowymi odnośnie katastrofy komunikacyjnej z udziałem polskiego autokaru, do jakiej doszło w nocy z 26 na 27 września 2012 r. na autostradzie w okolicach Poczdamu, Prokuratura Rejonowa w Białogardzie podjęła czynności zmierzające do zabezpieczenia dokumentacji należącej do przewoźnika. Z poczynionych w tej sprawie ustaleń wynika bowiem, iż autokar uczestniczący w katastrofie należał do przewoźnika mającego swoją siedzibę w Połczynie Zdroju.

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa noworodka.

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko 33-letniej kobiecie, w stosunku do której sformułowano zarzut, iż w dniu 21 stycznia 2012 r., w jednej z podkołobrzeskich wsi, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia urodzonej tego dnia córki, umieściła ją w plastikowym worku, który szczelnie zamknęła i włożyła do torby podróżnej, którą następnie schowała w szafie, co doprowadziło do śmierci noworodka w mechanizmie niewydolności oddechowo – krążeniowej, tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k. Czyn ten stanowi zbrodnię i zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. W stosunku do oskarżonej stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dochodzenie prowadzone w sprawie spowodowania uszkodzeń ciała u 25- letniego mężczyzny na terenie jednej z dyskotek w Mielnie.

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie nadzoruje dochodzenie prowadzone prze Policję w sprawie spowodowania uszkodzeń ciała u 25- letniego mężczyzny. Do zdarzenia miało dojść w nocy z 18 na 19 sierpnia 2012 r., na terenie jednej z dyskotek w Mielnie. W sprawie tej zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy wskazani zostali przez pokrzywdzonego jako sprawcy tego zdarzenia. Po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w tej sprawie dowodami prokurator podjął decyzję o przesłuchaniu tych mężczyzn w charakterze świadków. Aktualnie w sprawie tej wykonywane są czynności procesowe zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia.

Nowe okoliczności w śledztwie prowadzonym w sprawie usiłowania pozbawienia życia trzech 19 – letnich dziewczyn.

Jedna z osób pokrzywdzonych działaniem sprawcy, który w dniu 29 lipca 2012 r. wjechał kierowanym przez siebie samochodem osobowym marki VW Passat w trzy 19 – letnie dziewczyny stojące na przystanku autobusowym w Kołobrzegu, zmarła w Szpitalu w Gryficach. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok i wydaniu opinii przez biegłego prokurator podejmie decyzję co do potrzeby zmiany zarzutów podejrzanemu. W dalszym etapie śledztwo w tej sprawie prowadzić będzie V Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Śledztwo w sprawie wprowadzania do obrotu szkodliwych dla zdrowia środków spożywczych w smażalni ryb w Kołobrzegu.

Prokuratura Rejonowa w Sławnie po zapoznaniu się z zawiadomieniem Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie złożonym w sprawie wyrabiania i wprowadzania do obrotu w jednej ze smażalni ryb w Kołobrzegu szkodliwych dla zdrowia substancji oraz środków spożywczych i sprowadzenia niebezpieczeństwa utraty zdrowia przez wiele osób, wszczęła śledztwo o czyn z art. 165 § 1 k.k. Zaplanowane przez prokuratora w ramach tego postępowania czynności zmierzać będą do procesowego ustalenia czy w tej smażalni ryb istotnie wprowadzano do obrotu tego rodzaju środki spożywcze i czy sprowadziło to niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy działającego z zamiarem pozbawienia życia trzech 19–letnich dziewczyn

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania pozbawienia życia trzech 19 – letnich dziewczyn. Na podstawie przeprowadzonych dowodów ustalono, iż do zdarzenia doszło w dniu 29 lipca 2012 r. na przystanku autobusowym w Kołobrzegu. 21 – letni sprawca, znajdując się pod wpływem środków odurzających, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia tych osób, wjechał w nie kierowanym przez siebie samochodem osobowym marki VW Passat, powodując powstanie ciężkich obrażeń ciała. Sprawcy temu prokurator przedstawił zarzut z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i art. 156 § 1 pkt. 2 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. Podejrzany przesłuchany w sprawie nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Kołobrzegu zastosował wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia kredytów

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia w okresie od marca 2008 roku do maja 2010 roku w Koszalinie i w wielu innych miastach szeregu kredytów udzielonych przez banki na zakup samochodów na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Dziewięć osób oskarżono o wyłudzenie 22 kredytów w łącznej kwocie 1.893.844 zł oraz usiłowanie wyłudzenia 2 dalszych kredytów na kwotę 230.000 zł. Cztery z tych osób oskarżono również o wyłudzenie od ubezpieczycieli odszkodowań za szkody w pojazdach które wcześniej świadomie sami spowodowali. Łączna wartość tak wyłudzonych odszkodowań wyniosła 84.226 zł. Jedna osoba oskarżona została o poświadczenie nieprawdy w wystawianych dla banków zaświadczeniach o zatrudnieniu i wysokości dochodów. Kolejną osobę oskarżono o podrobienie umowy kupna-sprzedaży pojazdu, posłużenie się nią i wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy od zakupionego za granicą auta. Wśród zarzuconych oskarżonym czynów znalazł się również czyn polegający na wyrobie alkoholu etylowego i oznaczeniu go podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia do obrotu. Aktem oskarżenia objęto łącznie 11 osób i wszyscy oskarżeni złożyli wnioski o skazanie ich bez przeprowadzenia rozprawy. Wymiar kar łącznych ustalony w tych wnioskach waha się od 6 miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat pozbawienia wolności. Proponowane okresy warunkowego zawieszenia kar pozbawienia wolności wahają się od 2 do 10 lat. Wysokości kar grzywny zawarte we wnioskach określona na kwoty od 1.000 zł do 26.500 zł. We wnioskach ustalono także treść obowiązków związanych z naprawieniem szkody na rzecz pokrzywdzonych banków.

Akt oskarżenia w sprawie rozboju z użyciem broni palnej w Darłowie

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie zakończyła śledztwo w sprawie rozboju z użyciem broni palnej do jakiego doszło w dniu 2 września 2011 r. w Darłowie. Z poczynionych w tej sprawie ustaleń wynika, iż uzbrojony i zamaskowany 26 - letni mężczyzna wtargnął do budynku Urzędu Pocztowego w Darłowie i używając broni palnej oraz grożąc natychmiastowym jej użyciem, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 4 417,54 zł. W trakcie tego zdarzenia wyłamał on roletę przy stanowisku obsługi klienta, powodując uszkodzenia o łącznej wartości 984 zł. Następnie w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych pieniędzy, uciekając z miejsca zdarzenia, usiłował pozbawić życia dwóch funkcjonariuszy Policji, oddając w ich kierunku co najmniej 4 strzały z broni palnej, które okazały się niecelne. Sprawca ten nie miał zezwolenia na posiadanie broni palnej w postaci rewolweru Magnum kal. 380 (9mmm) oraz wykonanego samodziałowo rewolweru kal. 9 mm, którą tego dnia posługiwał się. Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował w tej sprawie do Sądu akt oskarżenia, w którym w odniesieniu do sprawcy tych czynów sformułowano łącznie pięć zarzutów, w tym zarzut dotyczący rozboju z użyciem broni palnej, zakwalifikowany z art. 280 § 2 k.k. i zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa dwóch funkcjonariuszy Policji, zakwalifikowany z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i inne. W stosunku do tego oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Akt oskarżenia w sprawie napadów na stacje paliw

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie zakończyła śledztwo prowadzone w sprawie dokonania w okresie od 22 sierpnia 2011 r. do 8 października 2011 r. napadów na stacje paliw w Koźminie Wielkopolskim, Pyzdrach, Gołuchowie i Białym Borze. Na podstawie zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego ustalono, iż sprawcy posługując się nożem, używając przemocy w stosunku do pracowników tych stacji, lub też grożąc im natychmiastowym użyciem przemocy, zmusili te osoby do wydania pieniędzy w łącznej kwocie 46 642,09 złotych. W sprawie tej do Sądu Okręgowego w Koszalinie skierowano akt oskarżenia przeciwko trzem osobom. Każdej z nich zarzuca się popełnienie czynów z art. 280 § 2 k.k., które stanowią zbrodnię i zagrożone są karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków

W dniu 21 czerwca 2012 r., w toku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie ujawnili znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, o łącznej wadze 462,474 g. 23 – letniemu mężczyźnie podejrzanemu o posiadanie tych narkotyków przedstawiono zarzut z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 , z 2005 r.). Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 17 – latka

Prokuratura Rejonowa w Szczecinku prowadzi śledztwo przeciwko Arkadiuszowi K. podejrzanemu o usiłowanie pozbawienia życia swojego 17 – letniego kolegi, poprzez oblanie go etyliną i podpalenie. Do zdarzenia doszło w nocy z 19 na 20 czerwca 2012 r., w Szczecinku. Sprawca ten zamierzonego celu nie osiągnął, z uwagi na ucieczkę pokrzywdzonego, który w wyniku tego zdarzenia doznał oparzeń III stopnia głowy, szyi, klatki piersiowej, grzbietu, kończyn górnych oraz dróg oddechowych, stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla jego życia. Czyn ten, zakwalifikowany z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 k.k., stanowi zbrodnię i zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. Podejrzanemu temu zarzucono ponadto kierowanie wobec sąsiadów gróźb pozbawienia życia oraz spalenia budynku. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Szczecinku zastosował wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Kampania społeczna „Nie przegraj”

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wspiera kampanię „Nie przegraj”, prowadzoną na terenie całego kraju przez Fundację Dzieci Niczyje. Partnerem lokalnym tej akcji jest Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w Szczecinie. Celem kampanii jest przeciwdziałanie problemowi wykorzystywania małoletnich do świadczenia usług seksualnych w zamian za wynagrodzenie lub inne korzyści. Podejmowane w ramach tej kampanii działania ukierunkowane są na podniesienie świadomości osób poszukujących kontaktów seksualnych z dziećmi oraz profilaktykę komercyjnego wykorzystywania seksualnego wśród młodzieży. Więcej informacji na temat tego programu można znaleźć na stronie internetowej: http://dzieciofiaryhandlu.fdn.pl/kampania-euro.

Kampania społeczna „Słowa ranią na całe życie”

Kampania „Słowa ranią na całe życie” prowadzona jest na terenie całego kraju przez Fundację Dzieci Niczyje. Partnerem lokalnym tej akcji jest Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w Szczecinie. Celem kampanii jest spowodowanie wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie konsekwencji przemocy werbalnej stosowanej wobec dzieci oraz promowanie alternatywnych, pozytywnych metod komunikacji. Prokuratorzy okręgu koszalińskiego wspierają tę akcję, zwracając przy tym szczególną uwagę na konsekwencje takich zachowań w sferze prawa karnego. Powodowanie cierpień moralnych między innymi u osób małoletnich, poprzez lżenie, wyszydzanie, upokarzanie, znieważanie, straszenie, czy też stosowanie gróźb bezprawnych, może stanowić formę znęcania psychicznego - przestępstwo opisane w art. 207 k.k., ścigane z oskarżenia publicznego. Więcej informacji na temat tego programu można znaleźć na stronie internetowej www.słowaranią.fdn.pl.

Śledztwo w sprawie zabójstwa 87 – letniej kobiety.

Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim prowadzi śledztwo w sprawie pozbawienia życia 87 – letniej kobiety. Do zdarzenia doszło w dniu 21 kwietnia 2012 r. w miejscowości Sikory, gmina Czaplinek. Z poczynionych w tej sprawie ustaleń wynika, iż czynu tego dopuścił się syn pokrzywdzonej, który wbijając nóż w jej szyję, spowodował uszkodzenie tętnicy i żyły szyjnej, co doprowadziło do rozległego krwotoku i śmierci. Podejrzany, któremu przedstawiono zarzut z art. 148 § 1 k.k., przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, iż chciał w ten sposób pomóc swojej matce, która był osobą schorowaną, wymagającą opieki, jak i rodzinie, a zwłaszcza swojej żonie, która w przeważającej mierze wykonywała obowiązki związane z tą opieką. Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie uwzględniający skargę Prokuratora Okręgowego w Koszalinie na uchwałę Rady Miejskiej w Koszalinie

Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2007 r., w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Koszalin na lata 2007 -2011. Z uwagi na rażące naruszenie prawa poprzez zaniechanie publikacji tej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, wniósł o stwierdzenie nieważności tej uchwały w całości. Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uwzględnił skargę Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski i Niemiec

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów na terenie Niemiec oraz ich legalizacją na terenie Polski, przy użyciu sfałszowanych dokumentów. Dotychczas w sprawie tej zarzuty przedstawiono łącznie 10 osobom, w tym dwóm podejrzanym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Zarzuty te dotyczą bezprawnych działań podejmowanych przez podejrzanych w okresie od lutego 2009 r., do stycznia 2010 r., w odniesieniu do 23 samochodów. W stosunku do trzech podejrzanych Sąd Rejonowy w Koszalinie na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie podejrzanego o popełnienie trzech rozbojów z użyciem noża

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko Pawłowi C. podejrzanemu o dokonanie w dniu 21 marca 2112 r. w Koszalinie rozboju z użyciem noża oraz o usiłowanie dokonania tego rodzaju przestępstw w dniu 22 marca 2012 r. Z ustaleń postępowania prowadzonego w tej sprawie wynika, iż sprawca ten w dniu 21 marca 2012 r., grożąc ekspedientce jednego ze sklepów na terenie Koszalina natychmiastowym użyciem noża, zabrał w celu przywłaszczenia znajdujące się w kasie tego sklepu pieniądze w kwocie 355,08 zł. W dniu 22 marca 2012 r. działając w ten sam sposób, zażądał od dwóch innych ekspedientek wydania pieniędzy znajdujących się w kasach tych sklepów. Zamierzonego celu jednakże nie osiągnął z uwagi na to, iż w jednym przypadku ekspedientka wyraziła sprzeciw, w drugim zaś sprawca został spłoszony przez klientów tego sklepu. Czyny zarzucane podejrzanemu, zakwalifikowane z art. 280 § 2 k.k. i art. 13 § 1 k.k., w zw. z art. 280 § 2 k.k., zagrożone są karą pozbawienia wolności od lat 3, do lat 15. Podejrzanemu temu zarzucono ponadto posiadanie wbrew przepisom ustawy środka odurzającego w postaci marihuany o wadze 0,184 grama. Czyn ten zakwalifikowany z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (test jednolity w Dz. U. z 2012r., poz.124), w zw. z art. 62 ust. 1 cyt. ustawy, zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do roku. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w sprawie zabójstwa dwóch mężczyzn w Kołobrzegu

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu prowadzi śledztwo przeciwko Damianowi R. podejrzanemu o to, że w dniu 9 marca 2012 r. w Kołobrzegu, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia dwóch mężczyzn, zadał im ciosy nożem w okolice szyi i klatki piersiowej, powodując obrażenia skutkujące ich śmiercią. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, które zakwalifikowane zostały z art. 148 § 1 k.k. i wyjaśnił, że działał w swojej obronie i obronie rodziny, gdyż mężczyźni ci wtargnęli do jego mieszkania i grozili pozbawieniem życia. Wobec podejrzanego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety w miejscowości Krupy, gmina Darłowo

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie pozbawienia życia 50 – letniej kobiety. Do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 grudnia 2011 r. w miejscowości Krupy, gmina Darłowo. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń sprawcy zaatakowali pokrzywdzoną w pobliżu jej miejsca zamieszkania, wielokrotnie uderzając ją w głowę rękoma i drewnianym kołkiem, przyduszając kolanami i podtapiając w wodzie znajdującej się w pobliskim rowie. Następnie związali jej nogi sznurkiem i przytwierdzając do niego betonowy bloczek, wrzucili pokrzywdzoną do studni napełnionej wodą. W sprawie tej prokurator przedstawił zarzuty z art. 148 § 1 k.k. dwóm mężczyznom – mieszkańcom tej samej miejscowości, którzy przyznali się do popełnienia tej zbrodni. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Aktualnie w toku prowadzonego śledztwa wykonywane są czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy.

Śledztwo w sprawie zabójstwa mężczyzny w Drawsku Pomorskim

Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim prowadzi śledztwo przeciwko Janowi R. podejrzanemu o to, że działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Krzysztofa S., poprzez wbicie ostrego narzędzia w klatkę piersiową pokrzywdzonego, spowodował obrażenia narządów wewnętrznych jego ciała, skutkujące śmiercią, tj. o popełnienie czynu z art. 148 § 1 k.k. Do zdarzenia doszło w dniu 8 marca 2012 r. w Drawsku Pomorskim, w mieszkaniu należącym do podejrzanego, w związku z awanturą, która wywiązała się pomiędzy tymi mężczyznami podczas spożywania alkoholu. Trzeciemu z mężczyzn uczestniczących w imprezie, Krzysztofowi M., przedstawiono zarzut o to, że naruszył nietykalność cielesną pokrzywdzonego, kopiąc go dwukrotnie w brzuch, tj. popełnienie czynu z art. 217 § 1 k.k., który prokurator objął ściganiem z urzędu. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim zastosował wobec podejrzanego Jana R. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko 22 – letniemu mężczyźnie podejrzanemu o posiadanie znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany o wadze 60, 493 g oraz kokainy o wadze 7,847 g, a także znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o wadze 201,653 g. Czyn ten zakwalifikowany z art. 62 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 , z 2005 r.), zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Mężczyzna ten podejrzany jest ponadto o udzielenie dorosłej osobie środka odurzającego w postaci marihuany, o wadze 0,2 g, tj. o popełnienie czynu z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Akt oskarżenia w sprawie doprowadzenia 15 – letniej dziewczyny do obcowania płciowego przy użyciu przemocy i groźby bezprawnej

Prokurator Rejonowy w Koszalinie skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Marcinowi F. i Mateuszowi P, którym zarzuca się, iż działając wspólnie i w porozumieniu, w nocy z 4 na 5 grudnia 2011 r. w Koszalinie, doprowadzili 15 – letnią dziewczynę do obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym, przy użyciu przemocy i groźby bezprawnej, tj. popełnienie czynu z art. 197 § 3 pkt. 1 i § 1, w zb. z art. 197 § 2 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. Czyn ten stanowi zbrodnię i zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 3 do lat 15. W stosunku do oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Narada prokuratorów w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie

W dniu 8 lutego 2012 r. w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie odbyła się narada prokuratorów, w trakcie której podsumowano wyniki pracy prokuratorów okręgu koszalińskiego osiągnięte w 2011 r. W naradzie tej uczestniczył Pan Józef Skoczeń – Prokurator Apelacyjny w Szczecinie. Pan Prokurator Okręgowy w Koszalinie, Pani Zastępca Prokuratora Okręgowego w Koszalinie oraz Naczelnicy Wydziałów omówili najważniejsze zagadnienia dotyczące pracy prokuratorów, zwracając uwagę na wyniki osiągnięte w 2011 r. Ze zgromadzonych w tym zakresie danych wynika, iż w 2011 r. do prokuratur okręgu koszalińskiego wpłynęło ogółem 25 651 spraw o charakterze karnym, cywilnym i administracyjnym. Średnie obciążenie prokuratorów tymi sprawami ukształtowało się na poziomie 24 spraw miesięcznie. W okresie tym prokuratorzy zakończyli ogółem 25 846 spraw. W sprawach karnych akt oskarżenia skierowali łącznie przeciwko 9 037 osobom. Osądzono ogółem 9 556 osób, uniewinniając 69 z nich (co stanowi 0,72 % ogółu osób osądzonych). Orzeczenia uniewinniającego nie wydano w stosunku do żadnej z osób, co do której na etapie postępowania przygotowawczego stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratorzy wnieśli ogółem 478 apelacji. Sąd rozpoznał łącznie 438 apelacji prokuratorskich, uwzględniając 336 z nich, co powoduje, iż wskaźnik skuteczności tych środków odwoławczych kształtuje się na poziomie 76,71 %. Wyniki pracy prokuratorów okręgu koszalińskiego osiągnięte w 2011 r. ocenione zostały przez Pana Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie, jak i Pana Prokuratora Okręgowego w Koszalinie jako dobre, za co podziękowano prokuratorom, życząc uzyskania jeszcze lepszych wyników na koniec 2012 roku.

Śledztwo w sprawie zabójstwa noworodka

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa noworodka. Do zdarzenia doszło w dniu 21 stycznia 2012 r. w jednej z podkołobrzeskich wsi. Zwłoki noworodka ujawniono w szafie, w mieszkaniu, w którym odbył się poród. Z ustaleń postępowania wynika, iż dziecko urodziło się żywe, a przyczyną śmierci było uduszenie. Podejrzaną o popełnienie tego czynu jest Adrianna M., której przedstawiono zarzut o to, że w dniu 21 stycznia 2012 r., działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia córki, po urodzeniu umieściła ją w plastikowym worku, który szczelnie zamknęła i włożyła do torby podróżnej, którą następnie schowała w szafie, w wyniku czego po kilku godzinach na skutek uduszenia doszło do śmierci noworodka, tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła złożenia wyjaśnień. Prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w sprawie narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia

W dniu 10 stycznia 2012 r. Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu wszczęła śledztwo w związku ze śmiercią 55 – letniego mężczyzny na jednej ulic w Kołobrzegu. Z ustaleń postępowania wynika, iż tuż przed śmiercią mężczyzna ten korzystał z porady medycznej, której udzielono mu w Izbie Przyjęć Szpitala w Kołobrzegu. Prowadzone śledztwo dotyczy narażenia tego pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, tj. czynu z art. 160 § 2 k.k.

Śledztwo w sprawie posiadania bez wymaganego zezwolenie broni palnej i amunicji

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko Piotrowi S. podejrzanemu o posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej oraz amunicji i sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, tj. o popełnienie czynu z art. 164 § 1 k.k. w zb. z art. 263 § 2 k.k., w zw. z art. 11 § 2 k.k. Z dotychczasowych ustaleń postępowania wynika, iż w mieszkaniu zajmowanym przez podejrzanego ujawniono 45 granatów ręcznych i zaczepnych, 3 granaty moździerzowe, 11 zapalników pociskowych moździerzowych i artyleryjskich, pancerfaust - granatnika przeciwpancernego z czaszą kumulacyjną, nabój artyleryjski, 776 sztuk różnego rodzaju amunicji, 29 naboi dymnych, ponad 30 g prochu strzelniczego, 18 zapalników do pocisków, 7 pocisków artyleryjskich, 17 karabinów różnego typu, 14 pistoletów różnego typu Podejrzany w złożonych wyjaśnieniach wskazał, iż jest kolekcjonerem militariów, zaś znaczną część ujawnionej u niego broni i amunicji otrzymał po zmarłym dziadku. Prokurator zastosował wobec tego podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Śledztwo w sprawie doprowadzenia 15 – letniej dziewczyny do obcowania płciowego przy użyciu przemocy i groźby bezprawnej

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie doprowadzenie 15 - letniej dziewczyny do obcowania płciowego przez działających wspólnie dwóch mężczyzn, którzy stosowali wobec niej przemoc i groźby bezprawne. Do zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 grudnia 2011 r. w Koszalinie. Jeden ze sprawców został już zatrzymany. Prokurator przedstawił mu zarzut z art. 197 § 3 pkt. 1 k.k. w zb. z art. 197 § 2 k.k., przy zast. art. 11 § 2 i do Sądu Rejonowego w Koszalinie skierował wniosek o zastosowanie wobec tego podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wniosek ten został uwzględniony.

Odpowiedź na krytykę prasową zawartą w artykule pt. „Sąd krytykuje prokuratora”

W nawiązaniu do artykułu prasowego zatytułowanego „Sąd krytykuje prokuratora” autorstwa Joanny Krężelewskiej, opublikowanego w Dzienniku Pomorze Środkowego „Głos Koszaliński” w dniu 24 listopada 2011 r., wskazać należy, iż akt oskarżenia w sprawie opisywanej w tym artykule wpłynął do Sądu Okręgowego w Koszalinie nie po dwóch latach od dnia popełnienia przestępstwa, lecz w odniesieniu do oskarżonego Tomasza H. po upływie 9 miesięcy od dnia popełnienia przestępstwa, zaś w odniesieniu Piotra G. po upływie roku i 8 miesięcy od dnia popełnienia przestępstwa, z uwagi na poszukiwanie tego podejrzanego listem gończym na etapie prowadzonego postępowania przygotowawczego. Zdaniem prokuratora zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy stanowił wystarczają podstawę do skierowania aktu oskarżenia przeciwko trzem osobom z czteroosobowej grupy mężczyzn, która wspólnie tego dnia przyjechała do Sławna. Brak było natomiast podstaw do uznania, iż czwarta z tych osób brała udział w zdarzeniu będącym przedmiotem prowadzonego postępowania. W ocenie prokuratora w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego zgromadzono niezbędne dowody mogące mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy. Odnosząc się do tej kwestii prokurator uczestniczący w rozprawie w wypowiedzi skierowanej do przedstawicieli środków masowego przekazu wskazał, iż ocenę te potwierdza fakt wydania przez Sąd Okręgowy w Koszalinie wyroku skazującego wobec trzeciego ze sprawców, nie zawierając w żadnej części swej wypowiedzi stwierdzenia, iż jego zdaniem materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie nie jest wystarczający do skazania dwóch pozostałych oskarżonych.

Akt oskarżenia w sprawie wielokrotnego doprowadzenie 8 – letniej dziewczynki do obcowania płciowego

W dniu 29 listopada 2011 r. Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi M., któremu zarzuca się wielokrotne doprowadzenie w okresie od sierpnia 2010 r. do 13 czerwca 2011 r., w Koszalinie, 8 – letniej córki do obcowania płciowego, przy użyciu przemocy i groźby bezprawnej, prezentowania pokrzywdzonej treści pornograficznych i utrwalania treści pornograficznych z jej udziałem, tj. popełnienie czynu z art. 197 § 3 pkt. 2 i 3 k.k., w zw. z art. 197 § 1 k.k., art. 202 § 2, 4 i 4a k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k. Czyn ten zagrożony jest karą od 3 lat pozbawienia wolności do lat 15. Oskarżonemu temu zarzucono ponadto, iż w okresie od czerwca 2008 r., do czerwca 2011 r., w Koszalinie, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoja żoną oraz dwojgiem małoletnich dzieci, tj. popełnienie czynu z art. 207 § 1 k.k. W stosunku do oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 36 – letniej kobiety

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko Ryszardowi R. podejrzanemu o usiłowanie pozbawienia życia byłej konkubiny, poprzez zadanie ciosu nożem w brzuch. Do zdarzenia doszło w dniu 28 listopada 2011 r., w Koszalinie. Sprawca ten zamierzonego celu nie osiągnął, z uwagi na udzieloną pokrzywdzonej pomoc lekarską. W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w postaci uszkodzenia aorty brzusznej i jelit, stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu. Czyn ten, zakwalifikowany z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 k.k., w zb. z art. 156 § 1 pkt. 2 k.k. , przy zast. art. 11 § 2 k.k. stanowi zbrodnię zagrożoną karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. Podejrzanemu temu zarzucono ponadto fizyczne i psychiczne znęcanie się nad konkubiną w okresie od 2007 r., do sierpnia 2011 r. W stosunku do tego podejrzanego na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Kampania społeczna „Żółta kartka dla sprawcy przemocy”

Program „Żółta kartka dla sprawcy przemocy” realizowany jest w województwie zachodniopomorskim przez Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”, przy wsparciu Wojewody Zachodniopomorskiego. Jego celem jest próba połączenia różnych służb i sposobów oddziaływania na osoby stosujące przemoc, która ma dać realną szansę na zmianę zachowań osób stosujących przemoc, a w konsekwencji zmianę sytuacji życiowej rodzin dotkniętych problemem przemocy. Prokurator Apelacyjny w Szczecinie podpisał porozumienie partnerskie o przystąpieniu do tego programu okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. Partnerami tego programu są także: Sąd Okręgowy w Koszalinie, Sąd Okręgowy w Szczecinie, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie. Więcej informacji na temat tego programu można znaleźć na stronie internetowej www.zoltakartka.pl.

Akt oskarżenia w sprawie doprowadzenie 6 – letniego chłopca do obcowania płciowego

W dniu 18 listopada 2011 r. Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Ś., któremu zarzuca się doprowadzenie w lipcu 2010, w Koszalinie, 6 – letniego chłopca do obcowania płciowego, przy użyciu przemocy w postaci przytrzymywania za ręce i groźby bezprawnej, tj. o czyn z art. 197 § 3 pkt. 2 k.k., w zw. z art. 197 § 1 k.k. Czyn ten zagrożony jest karą od 3 lat pozbawienia wolności do lat 15. W stosunku do oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w sprawie zbiorowego zakażenia pokarmowego bakterią Salmonella

W związku z ukazującymi się w środkach masowego przekazu informacjami odnośnie zachorowań dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 15 w Koszalinie, Prokurator Rejonowy w Koszalinie z urzędu podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tych zachorowań W dniu 31 października 2011 r. wszczęto śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego i doprowadzenie do zbiorowego zakażenia pokarmowego pałeczkami Salmonella, tj. o czyn z art. 165 § 2 k.k. Z badań przeprowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koszalinie wynika, iż dotychczas zakażenie tą bakterią potwierdzono u 86 osób. Nadal prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia źródła zakażenia.

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w Czaplinku

Prokurator Okręgowy w Koszalinie skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi J., oskarżonemu o to, iż w dniu 30 marca 2011 r. w Czaplinku, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Jana S., wielokrotnie ugodził go nożem kuchennym w okolice szyi, głowy oraz dłoni lewej, powodując obrażenia ciała, które doprowadziły do śmierci pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k. W stosunku do oskarżonego, który nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W dniu 20 października 2011 r. obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji. Tego dnia w Prokuraturze Generalnej odbędzie się konferencja pod patronatem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska nt. „Mediacja w praktyce prokuratorskiej – dziś i jutro”. Będzie ona transmitowana on – line pod adresem www.LEX.pl/prokuratura, w godzinach od 12.00, do 16.30. Informacje na temat przebiegu tej konferencji dostępne są na stronie internetowej Prokuratury Generalnej - www.pg.gov.pl. W prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego odbędą się w tym dniu spotkania prokuratorów z funkcjonariuszami Policji i mediatorami w celu propagowania idei mediacji i wymiany wzajemnych doświadczeń. Wyznaczeni prokuratorzy w siedzibach tych jednostek, w godzinach od 10.00, do 15.00, przybliżą zainteresowanym kwestie dotyczące stosowania tej instytucji w postępowaniu karnym. Informacja na temat instytucji mediacji dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl. oraz Polskiego Centrum Mediacji – www.mediator.org.pl, zaś lista mediatorów okręgu koszalińskiego na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Koszalinie – www.koszalin.so.gov.pl.

Śledztwo w sprawie napadu na stację paliw w Białym Borze.

W dniu 9 października 2011 r. Prokuratura Rejonowa w Szczecinku wszczęła śledztwo w sprawie rozboju z użyciem noża, do jakiego doszło w dniu 8 października 2011 r. na terenie stacji paliw w Białym Borze. Materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie pozwala na ustalenie, iż czyn ten popełniony został przez dwóch sprawców. W czasie gdy jeden z nich tankował paliwo do samochodu, którym się poruszali, drugi używając noża i grożąc pracownicy stacji pozbawieniem życia, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 4 603,85 zł, po czym nie uiszczając płatności za zatankowane paliwo o wartości 97,93 zł, razem odjechali oni z miejsca zdarzenia. Mężczyźni ci zostali zatrzymani w dniu 9 października 2011 r. Prokurator przedstawił im zarzuty popełnienia czynu z art. 280 § 2 k.k. i do Sądu Rejonowego w Szczecinku skierował wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wnioski te zostały uwzględnione. Z dotychczasowych ustaleń postępowania wynika, iż jednym z podejrzanych jest funkcjonariusz Policji.

Śledztwo w sprawie czynnej napaści na funkcjonariusza Policji w pobliżu miejscowości Chudaczewko, gmina Postomino

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko Antoniemu C. podejrzanemu o zniszczenie mienia w postaci sprzętu wyposażenia domowego, o łącznej wartości 5 000 zł, posiadanie bez wymaganego zezwolenia 30 sztuk amunicji, pozbawienie wolności dwóch osób oraz o dokonanie czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji. Do zdarzeń tych doszło w dniu 3 października 2010 r. Z materiału dowodowego zgromadzonego w tej sprawie wynika, iż tego dnia podejrzany wszczął awanturę w miejscu zamieszkania - w Kowalewiczkach, gmina Darłowo. W trakcie tej awantury zniszczył minie w postaci sprzętu wyposażenia domowego – mebli, telewizora, okien i innych przedmiotów, o łącznej wartości co najmniej 5 000 zł. Następnie grożąc natychmiastowym użyciem przemocy, pozbawił wolności swoją konkubinę i córkę, zmuszając je do wejścia do samochodu i wywożąc wbrew ich woli z miejsca zamieszkania. Na terenie kompleksu leśnego, w pobliżu miejscowości Chudaczewko, gmina Postomino dwóch funkcjonariuszy Policji podjęło czynności zmierzające do zatrzymania tego mężczyzny. Mimo wyraźnych sygnałów, Antoni C. nie zatrzymał pojazdu, lecz kontynuował jazdę, kierując samochód w stronę interweniujących policjantów, a następnie próbując uciec z tego miejsca. W tej sytuacji jeden z funkcjonariuszy użył broni służbowej. W wyniku tego zraniony został sprawca, a także jedna z uprowadzonych pokrzywdzonych. Osoby te poddane zostały zabiegom operacyjnym, ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W miejscu zamieszkania podejrzanego znaleziono 30 sztuk amunicji , w tym 27 sztuk do broni Parabellum, kal. 9 mm. Antoniemu C. przedstawiono zarzuty popełnienia czynów z art. 288 § 1 k.k., art. 263 § 2 k.k., art. 189 § 1 k.k. oraz art. 233 § 1 k.k. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował wobec Marka W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w sprawie czynnej napaści na funkcjonariusza Policji na trasie Połczyn Zdrój – Ogartowo

Prokuratura Rejonowa w Białogardzie wszczęła śledztwo w sprawie zaboru w celu krótkotrwałego użycia samochodu marki Opel Campo oraz czynnej napaści na funkcjonariusza Policji. Zdarzenia te miały miejsce w dniu 1 października 2011 r. Z dotychczasowych ustaleń postępowania wynika, iż tego dnia Marek W. i Arkadiusz B. zabrali w celu krótkotrwałego użycia samochód osobowy marki Opel Campo, który był zaparkowany na terenie jednej z posesji w Połczynie Zdroju. Samochodem tym kierował Marek W., który znajdował się w tym czasie w stanie nietrzeźwości – 0,51 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeżdżąc po terenie Połczyna Zdroju Marek W. nie zatrzymał się na wezwanie Policji i kontynuował jazdę z Połczyna Zdroju w kierunku Ogartowa, utrudniając wyprzedzenie kierowanego przez siebie pojazdu przez samochód policyjny. W okolicy miejscowości Ogartowo funkcjonariusz Policji z innego patrolu podjął czynności zmierzające do zatrzymania tego samochodu, dając latarką z czerwonym światłem sygnał do zatrzymania. Policjant ten ubrany był w odblaskową kamizelkę z napisem „Policja”, zaś na poboczu ustawiony był radiowóz. Marek W. nie zareagował na te sygnały, lecz kontynuował jazdę, kierując samochód w stronę funkcjonariusza Policji, który zmuszony był uskoczyć w bok. W tej sytuacji funkcjonariusz Policji z pojazdu jadącego za uciekającym samochodem użył służbowej broni palnej. Samochód ten ostatecznie został zatrzymany przez jednego z jego pasażerów, który zdołał wyjąć kluczyki ze stacyjki. W wyniku tych zdarzeń żadna z osób nie doznała obrażeń ciała. Zatrzymanym Arkadiuszowi B przedstawiono zarzut popełnienia czynu z art. 289 § 1 k.k., zaś Markowi W. przedstawiono zarzuty popełnienia czynów z art. 289 § 1 k.k. oraz art. 178 a § 1 k.k., art. 233 § 1 k.k., art. 224 § 2 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Białogardzie zastosował wobec Marka W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie w sprawie wyłudzeń pieniędzy w łącznej kwocie 182 418, 77 zł

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko Dawidowi A. podejrzanemu o wyłudzenie pieniędzy w łącznej kwocie 182 418,77 zł oraz Piotrowi Z. podejrzanemu o wyłudzenie pieniędzy w kwocie 131 918,77 zł, tj. o czyny z art. 286 § 1 k.k. Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż podejrzani ci podając się za pracowników banku, w rozmowie telefonicznej z pokrzywdzonym - 80 - letnim Alfredem W. – nakłonili go do przekazania pieniędzy w kwocie 137 918,77 zł na wskazany przez nich rachunek bankowy, na którym pieniądze te miały być bezpieczne. W rzeczywistości był to rachunek jednego z podejrzanych. Sprawcy zostali zatrzymani, a pieniądze zabezpieczone. Dawidowi A. zarzuca się ponadto, iż w czerwcu 2011 r. doprowadził tego samego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie 87 690 zł. W tym przypadku Dawid A. zaoferował pokrzywdzonemu swoją pomoc w sprzedaży akcji, nakłaniając do założenia wspólnego konta bankowego i przekazania na ten rachunek pieniędzy kwocie 87 690 zł. Z rachunku tego Dawid A. wypłacił następnie pieniądze w kwocie 40 000 zł. W maju 2011 r. Dawid A. wyłudził pieniądze w kwocie 4 500 zł od Stanisława S., wprowadzając go w błąd co do zamiaru sprzedaży wideotelefonów. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec Dawida A. Sąd Rejonowy w Koszalinie na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowania, zaś w odniesieniu do Piotra Z. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji im zakazu opuszczania kraju.

Śledztwo w sprawie zabójstwa 49 – letniej kobiety

W dniu 17 września 2011 r. na terenie ogrodów działkowych w Drawsku Pomorskim ujawniono ciała dwóch osób – Urszuli M. i Albina C. Z czynności przeprowadzonych na miejscu zdarzenia wynikało, iż mężczyzna najprawdopodobniej targnął się na własne życie, zaś kobieta została pozbawiona życia poprzez zadanie ciosów ostrym narzędziem. Ustalenia te potwierdziły przeprowadzone w dniu 20 września 2011 r. sekcje zwłok, z których wynika, iż przyczyną śmierci mężczyzny było uduszenie poprzez powieszenie i nic nie wskazuje na to aby do śmierci tej przyczyniły się inne osoby, zaś śmierć kobiety nastąpiła w wyniku obrażeń ciała będących konsekwencją zadania sześciu ran kłutych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim. Zabezpieczony w tej sprawie materiał dowodowy pozwala na ustalenie, iż sprawcą zabójstwa Urszuli M. był najprawdopodobniej Albin C., który po popełnieniu tego czynu targnął się na własne życie.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków

W dniu 13 września 2011 r., w toku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Darłowie ujawnili znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, o łącznej wadze 1082,86 g oraz środków odurzających w postaci ziela konopi, o łącznej wadze 1470,63 g. 24 – letniemu mężczyźnie podejrzanemu o posiadanie tych narkotyków prokurator przedstawił zarzut z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 , z 2005 r.). Mężczyzna ten podejrzany jest ponadto o włamanie do samochodu i kradzież saszetki z pieniędzmi w łącznej kwocie 15 000 zł, tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. W tym ostatnim zakresie zarzuty przedstawiono także dwóm innym podejrzanym, stosując w odniesieniu do jednego z nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. W odniesieniu do sprawcy podejrzanego o posiadanie narkotyków i kradzież z włamaniem, prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Koszalinie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wniosek ten został uwzględniony.

Śledztwo w sprawie rozboju z użyciem broni palnej

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie wszczęła śledztwo w sprawie rozboju z użyciem broni palnej do jakiego doszło w dniu 2 września 2011 r. w Darłowie. Z dotychczasowych ustaleń postępowania wynika, iż uzbrojony i zamaskowany 26 - letni mężczyzna wtargnął do budynku Poczty Polskiej w Darłowie i używając broni palnej oraz grożąc natychmiastowym użyciem przemocy, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 4 357,75 zł, a następnie w celu utrzymania się w posiadaniu tych pieniędzy, w trakcie ucieczki z miejsca zdarzenia, strzelał w kierunku dwóch mężczyzn z broni palnej. Mężczyzna ten został zatrzymany w bezpośrednim pościgu podjętym po zdarzeniu. Prokurator przedstawił mu zarzuty z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k., z zb. z art. 281 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. i do Sądu Rejonowego w Koszalinie skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wniosek ten został uwzględniony. W dniu 7 września 2011 r. śledztwo w tej sprawie przejęte zostało do dalszego prowadzenia przez V Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Tymczasowe aresztowanie w sprawie Ds. 1651/11 Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu prowadzi śledztwo przeciwko Grzegorzowi K., który w dniu 21 lipca 2011 r. używając przedmiotu przypominającego broń palną oraz grożąc uszkodzeniem ciała, zmusił kierowcę taksówki do wykonania kursu na trasie Słupsk – Koszalin, po czym zabrał w celu przywłaszczenia samochód marki Mercedes, telefon komórkowy, pieniądze w kwocie 650 zł, karty bankomatowe i płatnicze oraz dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu i prawo jazdy. Następnie w miejscowości Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg mężczyzna ten używając tego samego przedmiotu, kierował groźby pozbawienia życia wobec innej osoby i zmuszał funkcjonariusza Policji do zaniechania prawnej czynności służbowej, a cofając zabranym uprzednio samochodem w kierunku tego funkcjonariusza, naraził go dodatkowo na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzanemu temu przedstawiono zarzuty popełnienia łącznie pięciu czynów, z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 276 k.k., w zb. z art. 275 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. i inne. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Kołobrzegu zastosował wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie w sprawie Ds. 1769/11 Prokuratury Rejonowej w Białogardzie

Prokuratura Rejonowa w Białogardzie prowadzi śledztwo przeciwko Andrzejowi T. podejrzanemu o zatrzymanie w dniu 17 lipca 2011 r., wbrew woli rodziców, dwóch małoletnich dziewczynek poniżej 15 roku życia i doprowadzenie jednej z nich do poddania się czynnościom seksualnym. Czyn ten, zakwalifikowany z art. 211 k.k. w zw. z art. 200 § 1 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k., zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Białogardzie zastosował wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Kołobrzegu

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu prowadzi śledztwo przeciwko Romanowi G. podejrzanemu o usiłowanie pozbawienia życia żony, poprzez zadanie ciosu nożem w brzuch. Do zdarzenia doszło w dniu 19 lipca 2011 r., w miejscowości Kędrzyno, gmina Siemyśl. Sprawca ten zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na czynności podjęte przez pokrzywdzoną, doprowadzając jedynie do powstania na jej ciele licznych ran ciętych. Czyn ten, zakwalifikowany z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 k.k., stanowi zbrodnię zagrożoną karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. Podejrzanemu temu zarzucono ponadto fizyczne i psychiczne znęcanie się nad żoną i dziećmi oraz uszkodzenie mienia. W stosunku do tego podejrzanego na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Kołobrzegu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie osób podejrzanych o zabójstwo 75 – letniej kobiety

W dniu 19 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy w Szczecinku uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do trzech mężczyzn podejrzanych o pozbawienie życia w nocy z 15 na 16 lipca 2011 r., w miejscowości Chwalinki, gmina Barwice, 75 – letniej kobiety.

Śledztwo w sprawie zabójstwa 75 – letniej kobiety

Prokuratura Rejonowa w Szczecinku prowadzi śledztwo w sprawie pozbawienia życia 75 – letniej kobiety. Do zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 lipca 2011 r. w miejscowości Chwalinki, gmina Barwice. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń przyczyną śmierci tej kobiety były rozległe obrażenia głowy, krtani i klatki piersiowej, które doprowadziły do ostrej niewydolności krążeniowo – oddechowej w przebiegu wstrząsu urazowo – krwotocznego oraz uduszenia. W sprawie tej zatrzymano trzech mężczyzn, którym prokurator przedstawił zarzuty z art. 148 § 2 pkt. 2 k.k., przyjmując, iż zbrodni zabójstwa dopuścili się oni z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia tej kobiety oraz z zamiarem dokonania zaboru pieniędzy. Prokurator Rejonowy w Szczecinku skierował do Sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec trzech podejrzanych sprawców.

Dochodzenie prowadzone w sprawie włamania do pomieszczeń Biura Poselskiego w Koszalinie

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie nadzoruje dochodzenie prowadzone w sprawie włamania do pomieszczeń Biura Poselskiego, należącego do posła Platformy Obywatelskiej. Do zdarzenie doszło w nocy z 12 na 13 lipca 2011 r. w Koszalinie. Z dotychczasowych ustaleń dochodzenia wynika, iż mimo włamania się do tych pomieszczeń, nie zabrano z nich żadnych przedmiotów. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono ślady mogące stanowić dowód w sprawie. Aktualnie wykonywane są czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego czynu.

Akt oskarżenia w sprawie Ds. 2119/10 Prokuratury Rejonowej w Białogardzie

Prokurator Rejonowy w Białogardzie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Jackowi D., któremu zarzuca się usiłowanie pozbawienia życia żony i syna poprzez oblanie ich substancją łatwopalną i podpalenie. Zamierzonego celu sprawca ten nie osiągnął z uwagi na ugaszenie płomieni przez pokrzywdzonych, którzy w wyniku tego zdarzenia doznali oparzeń II i III stopnia, obejmujących odpowiednio 21 i 25 % powierzchni ciała. Obrażenia te naruszyły funkcjonowanie narządów ich ciała na okres powyżej 7 dni. Czyn ten, zakwalifikowany z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 k.k., w zb. z art. 157 § 1 k.k., w zw. z art. 11 § 2 k.k., stanowi zbrodnię zagrożoną karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. Oskarżonemu temu zarzucono ponadto doprowadzenie innej osoby przy użyciu przemocy do obcowania płciowego, fizyczne i psychiczne znęcanie się osobą najbliższą oraz uszkodzenie samochodu poprzez jego podpalenie. W stosunku do tego oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Akt oskarżenia w sprawie Ds. 3327/10 Prokuratury Rejonowej w Białogardzie

Prokurator Rejonowy w Białogardzie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Kamilowi B., któremu zarzuca się doprowadzenie w dniu 24 listopada 2010 r. w Połczynie Zdroju małoletniej poniżej lat 15 do obcowania płciowego przy użyciu groźby pozbawienia życia oraz zabór posiadanego przez nią telefonu komórkowego o wartości 40 zł, przy użyciu groźby pozbawienia życia. Czyn zarzucany oskarżonemu, zakwalifikowany z art art. 197 § 1 i 3 pkt. 2 k.k. i art. 280 § 2 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k., w zw. z art. 64 § 1 k.k., stanowi zbrodnię zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Oskarżonemu temu zarzucono ponadto zabór w celu przywłaszczenia, w dniu 24 listopada 2010 r. w Połczynie Zdroju, 200 zł na szkodę Grażyny J., przy użyciu groźby natychmiastowego użycia przemocy – uszkodzenia ciała – poprzez przystawienie noża do twarzy. Czyn ten, zakwalifikowany z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., stanowi zbrodnię zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. W stosunku do tego oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.